Ontwerpbesluit omgevingsvergunning wijzigen van de bestemming van wonen naar recreatief gebruik (wijzigen rijksmonument) op de locatie Beursstraat 8

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo, medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor omgevingsvergunning wijzigen van de bestemming van wonen naar recreatief gebruik (wijzigen rijksmonument) op de locatie Beursstraat 8.

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 9 april t/m 21 mei 2020 ter inzage.

Alle stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website:www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit.

 

Naar boven