Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 93555Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Boomkorstraat 5, 1446AK Purmerend

De gemeente heeft op 7 april 2020 besloten de omgevingsvergunning voor locatie Boomkorstraat 5, 1446AK Purmerend te verlenen . Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het oprichten van een bedrijfspand

Inzage

Voor de overige stukken inzake de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling VTH (tel. 0299-452 452)

Beroepsmogelijkheid

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na verzending van deze brief een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden