Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 93330Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tienhovenseweg 6 in Everdingen

De gemeente heeft op 7 april 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2020-0032 voor een omgevingsvergunning op locatie Tienhovenseweg 6 in Everdingen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het verbouwen van een loods.

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien op het gemeentehuis.

Procedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van het besluit. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.