Beleidsregels Compensatieregelingen zorgkosten 2020-2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem;

Overwegende dat het college de bevoegdheid heeft om gemeentelijke beleidsregels vast te stellen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Onder de Compensatieregelingen Zorgkosten vallen de volgende separate regelingen:

 • -

  Garantverzorgd (gemeentepolis)

 • -

  Compensatie regeling Meerkosten Chronisch zieken/gehandicapten

 • -

  Maatwerkvoorziening zorgkosten

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

 • -

  Participatiewet artikel 35, lid 3

 • -

  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2020

 • -

  Verordening Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020

 

Overwegende dat het Beleidskader sociaal domein Doetinchem 2017-2020, de beleidskaders Armoedebeleid 2018-2022, onlosmakelijk zijn verbonden met elkaar;

Gelet op de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schulddienstverlening (WGS) en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Beleidsregels Compensatieregelingen Zorgkosten 2020-2022

 

Artikel 1: begripsbepalingen:

Het college: College van burgermeester en wethouders van gemeente Doetinchem

Aanvrager: Degene die ten behoeve van zichzelf en/of zijn of haar ten laste komende kind(eren) verzoekt om in aanmerking te komen voor een regeling binnen de Compensatie Zorgkosten

Aanvraag:Aanvraag regeling Compensatie Zorgkosten

GarantVerzorgd: De gemeentepolis / collectieve zorgverzekering Minima zoals deze is samengesteld met zorgverzekeraar Menzis

Eigen Risico: Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet;.

Compensatie: De compensatie van meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken.

 

Artikel 2. Regels bijzondere Bijstand

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 35, derde lid, van de Participatiewet. Ten gevolge daarvan zijn de regels van deze wet rechtstreeks van toepassing op deze regeling wanneer hiervoor geen andere kaders zijn aangegeven. Dit betekent dat we regels hanteren zoals deze in de beleidsregels van bijzondere bijstand zijn beschreven.

 

Artikel 3 Voorliggende voorziening

Bij de beoordeling van een aanvraag is van belang, of er een voorliggende voorziening aanwezig is. Let wel, het gaat er hierbij niet om of de belanghebbende daadwerkelijk gebruik maakt van deze voorziening. Het gaat om de aanwezigheid daarvan, en of de belanghebbende daar een beroep op had kunnen doen. Het standpunt is, dat de belanghebbende (redelijkerwijs) van deze voorziening gebruik had kunnen of moeten maken.

Directe voorliggende voorziening

Hiermee worden voorzieningen bedoeld, die specifiek voor de gevraagde kosten aanwezig zijn. Bekende voorbeelden zijn:

- Gemeentepolis/ GarantVerzorgd

- Ziektekostenverzekering algemeen

- Zorgtoeslag

- Lening Kredietbank Nederland

Volgens vaste rechtspraak geldt een lening bij de Kredietbank Nederland ook als een voorliggende voorziening. Dit leidt ertoe, dat bij een aanvraag voor bijzondere bijstand eerst moet worden onderzocht, of de belanghebbende voor een dergelijke lening in aanmerking kan komen. In de praktijk betekent dit, dat de belanghebbende eerst een kredietgesprek krijgt via het Bureau voor Financiële Ondersteuning

Ziektekosten:

 

 • 1.

  De kosten van de premie voor de Zorgverzekeringswet behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die uit een inkomen op bijstandsniveau kunnen worden betaald terwijl voor het restant de zorgtoeslag een passende en toereikende voorliggende voorziening is. Bijstandsverlening voor de premie basisverzekering en premie aanvullende verzekering(en) is daardoor uitgesloten.

 • 2.

  Ook wordt geen bijstand verstrekt voor de kosten van het niet verzekerd zijn voor ziektekosten (premie achterstand, boete en medische kosten).

 • 3.

  Er wordt geen bijstand verleend voor de kosten van de eigen bijdrage op grond van de zorgverzekeringspremie.

 • 4.

  Er wordt geen bijstand toegekend voor het verschuldigde verplichte eigen risico, alsmede het vrijwillig afgesloten eigen risico.

 • 5.

  De gemeente heeft een breed opgetuigde collectieve zorgverzekering in de vorm van de GarantVerzorgd 1,2 en 3. Deze verzekering voor ziektekosten wordt gezien als een adequate voorziening

 

Artikel 4

Een aanvrager heeft recht op de compensatie als hij voldoet aan de voorwaarden als beschreven in artikel 5 en 6 van deze regeling. Een aanvrager heeft recht op de compensatie als hij/zij voldoet aan de voorwaarden als beschreven in artikel 5 en 6 van deze regeling.

 

Artikel 5. Inkomensgrens

Binnen de maatwerkvoorziening Compensatie Zorgkosten zijn een drietal separate regelingen opgenomen. De volgende inkomensgrenzen worden gehanteerd.

Artikel 6. Chronisch ziekte of beperking

1. De aanvrager staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie Personen van de gemeente Doetinchem

2. De aanvrager en/of zijn of haar ten laste komende kinderen, komt in aanmerking voor de compensatieregeling zorgkosten wanneer is er sprake van:

 • a.

  Een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor een maatwerkvoorziening die is toegekend voor een periode van een jaar of langer, en/of

 • b.

  Een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid;

 • c.

  Minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen;

 • d.

  Een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

 • e.

  Een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer;

 • f.

  Een van de 28 chronische ziekten die geselecteerd zijn in het Nationaal Kompas Volksgezondheid.

 

Artikel 7. Vaststellen recht

Om het recht compensatie zorgkosten vast te stellen dient de aanvrager:

1. Garantverzorgd:

 • a.

  Een aanvraag in te dienen via GezondVerzekerd.nl

 • b.

  Dient de bewoner inkomens en vermogensgegevens aan te leveren

 • c.

  De aanvraag uiterlijk 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft in te dienen. 

2. Meerkosten chronisch zieken/ gehandicapten

Verhuiskosten:

 • a.

  De aanvraag dient te worden ingediend bij het BvFO voordat de verhuiskosten worden gemaakt;

 • b.

  De aanvrager moet gegevens overleggen waaruit de medische noodzaak van verhuizing blijkt;

 • c.

  Dient de aanvrager inkomens en vermogensgegevens aan te leveren om het recht voor verhuiskosten te kunnen bepalen

3. Vervoerskosten:

 • a.

  In het geval het forfaitaire bedrag ten behoeve van vervoerskosten in het kader van de Wmo 2015 als de Jeugdwet, zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, ontoereikend, kan beroep gedaan worden op de maatwerkvoorziening zoals bedoeld onder punt 4. 

4.Maatwerkvoorziening:

 • a.

  Een aanvraag moet worden ingediend bij BvFO voordat de kosten worden gemaakt;

 • b.

  De aanvrager dient de noodzakelijkheid van de te maken kosten aan te tonen, waarbij geen sprake is van voorliggende voorziening;

 • c.

  Dient de aanvrager inkomens- en vermogensgegevens aan te leveren om de draagkracht te kunnen bepalen

 • d.

  De bereidheid aan te tonen waaruit de motivatie voor een integrale en structurele aanpak voor een oplossing blijkt.

 

Artikel 8. Verstrekking

 • 1.

  Als de belanghebbende zich heeft aangemeld conform artikel 7, lid 1 onder a, en voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 en 6, verstrekt het college de compensatie via de zorgverzekeraar;

 • 2.

  Wanneer de belanghebbende zich heeft gemeld conform artikel 7,lid 3 onder a, verstrekt het college aan de belanghebbende het vastgestelde bedrag.

 • 3.

  Wanneer de belanghebbende zich heeft gemeld conform artikel 7, lid 4 onder a, dan verstrekt het college het vastgestelde bedrag rechtstreeks aan organisatie waarbij de kosten gemaakt worden.

Hoogte en vorm van de compensatie

 • 4.

  De hoogte is afhankelijk van de aanvraag. Voor de vervoerskosten en verhuiskosten zijn maximale bedragen benoemd.

Vervoerskosten: maximaal 720,- euro per kalenderjaar

Verhuiskosten: maximaal 1680,- euro

 • 5.

  De compensatie is niet overdraagbaar en wordt verstrekt om niet.

 

Artikel 9. Controle

 • 1.

  Het college kan aanvragen volgens artikel 7 lid 1,2,3 en 4 onder a. controleren;

 • 2.

  Het college kan bij beoordeling van een tweede of volgende aanvraag volgens artikel 7 lid 1 onder b. besluiten minder bewijsstukken op te vragen bij de belanghebbende;

 • 3.

  Onverminderd in het tweede lid, behoudt het college te allen tijde het recht om achteraf alsnog om de bewijsstukken te vragen;

 • 4.

  De aanvrager is bij controle volgens lid 1 of lid 3 verplicht:

  • a.

   alle bewijsstukken te overleggen die noodzakelijk worden geacht voor deze controle;

  • b.

   de compensatie terug te betalen als de belanghebbende niet de gevraagde bewijsstukken kan overleggen

 

Artikel 10. Evaluatie

 • 1.

  Het college evalueert deze regeling binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de beleidsregel waarin antwoord wordt gegeven op de vraag:

  • a.

   Het bereiken van de beoogde doelgroep;

  • b.

   De manier waarop de compensatie wordt verstrekt als bedoeld in artikel 8;

  • c.

   Er aanleiding is om de regeling aan te passen;

 

Artikel 11.

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  Deze regels wordt aangehaald als: regels Compensatieregelingen zorgkosten 2020-2022

 • 3.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2020

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem d.d. 7 januari 2020.

 

Burgemeester,

Secretaris,

 

 

 

Naar boven