Wijziging Uitvoeringsbesluit parkeerverordening, gemeente Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 23 maart 2020;

 

gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening;

 

besluit tot:

 

vaststelling van de volgende wijziging:

Artikel I

Het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening wordt gewijzigd als volgt:

 

A. Artikel 9 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 9 Bezoekersregeling

 • a.

  Aan een bewoner die volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven op een adres in sector 1, 2 of 3 kan ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig of brommobiel van bezoekers een bezoekersregeling worden verleend.

 • b.

  Per woonadres wordt maximaal één bezoekersregeling verstrekt.

 • c.

  Een bezoekersregeling wordt uitgegeven zonder kenteken. Er kunnen meerdere kentekens van bezoekers aan de regeling gekoppeld worden. De regeling is op ieder moment slechts geldig voor de kentekens (maximaal 10 gelijktijdig) die de regelinghouder als actief heeft ingesteld.

 • d.

  Een bezoekersregeling voor de sector 2 en 3 is geldig in de sector waarin de bewoner volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven.

 • e.

  een bezoekersregeling voor de sector 1 is geldig in de sector 4, 5 of 6.

B. Artikel 11 komt als volgt te luiden:

.

Artikel 11 Geldigheid - plaats

Een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, bedrijfsvoeringsvergunning, mantelzorgvergunning, autodatevergunning, parkeerterreinvergunning, bewonersparkeerterreinvergunning, verhuisvergunning en bezoekersregeling is, tenzij middels bebording of in een andere bepaling uitdrukkelijk anders is bepaald, niet geldig op/voor:

 • a.

  de sector waarvoor die niet uitgegeven is;

 • b.

  gehandicaptenparkeerplaatsen.

Artikel II

Deze wijziging treedt op in werking 1 dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van 31 maart 2020.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve

Naar boven