Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 89364Plannen | ruimtelijkVOORONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, LIEFKESHOEK 63 KATWIJK’

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat overeenkomstig de Inspraakverordening Cuijk 2005 het voorontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010, Liefkeshoek 63 Katwijk’ ter inzage wordt gelegd. Deze bekendmaking is tevens een vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

 

Het plangebied is gelegen aan de Liefkeshoek ten zuiden van de kern Katwijk in de gemeente Cuijk. Het plan beoogt de agrarische activiteiten van het aanwezige agrarische bedrijf uit te breiden door permanente teeltondersteunende voorzieningen op twee aangrenzende percelen planologisch mogelijk te maken.

 

Het voorontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vier weken ter inzage van woensdag 8 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.19WPLiefkeshoek63-VO01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan de burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer J. Janzen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 7 april 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk