Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 87552Overige overheidsinformatieBesluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen 30 maart 2020

(Op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020)

De voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

 

Overwegende dat

  • Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

  • Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, op 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en op 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, door de van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

  • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 26 maart 2020 in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 deze maatregelen heeft opgelegd;

  • Dat er aanleiding is gebieden en locaties als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 aan te wijzen, om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen;

  • Dat de verspreiding van het Coronavirus in Nederland heeft geleid tot een grote druk op de beschikbare medische zorg;

  • Dat recreanten veelal geen inwoners zijn van de gemeente waarin het kampeerterrein is gelegen;

  • Dat recreanten op kampeerterreinen veelal dicht bij elkaar verblijven en contact met elkaar hebben;

  • Dat recreanten op kampeerterreinen veelvuldig gebruik maken van gedeelde algemene voorzieningen, zoals de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen;

  • Dat de kans op besmetting met en verdere verspreiding van het Corona virus hierdoor toeneemt;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

 

Besluit vast te stellen het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen 30 maart 2020”.

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Kampeerterrein: een terrein waar personen, die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben, voor hun recreatie, verblijf kunnen houden in mobiele kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, voorzien van en/of waarbij voorzien is in de mogelijkheid gebruik te maken van (gebouwen met) centrale sanitaire voorzieningen;

Mobiel kampeermiddel: een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, danwel enig ander voertuig of gewezen voertuig dat geschikt is gemaakt om verblijf in te kunnen houden.

Sanitaire voorzieningen: op de gezondheid gerichte installaties die zijn aangesloten op de waterleiding en/of het riool, zoals (chemisch) toilet-, was- en douchevoorzieningen.

Artikel 2. Aanwijzing

De volgende gebieden en locaties worden aangewezen waar het verboden is zich te bevinden:

 

  • Alle kampeerterreinen gelegen op of binnen het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, te weten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Artikel 3.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit Besluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl, en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Artikel 3.2. Intrekking vorig aanwijzingsbesluit

Het ‘Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen’ wordt ingetrokken.

Artikel 3.3. Overgangsrecht

Besluiten op basis van het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen” worden geacht te berusten op dit Besluit.

Artikel 3.4. Citeertitel

Dit Besluit kan worden aangehaald als het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen 30 maart 2020”.

Alkmaar, 30 maart 2020

De Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Piet Bruinooge

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

Kampeerterrein: Onder het begrip kampeerterreinen moet ook worden begrepen camperplaatsen. Ook wanneer deze niet bij een recreatiebedrijf behoren en voor hun voorzieningen gebruik maken van bijvoorbeeld de sanitaire voorzieningen van een nabijgelegen jachthaven.

 

Wanneer een recreatiebedrijf zowel vakantiehuisjes aanbiedt als de gelegenheid biedt om met een mobiel kampeermiddel te verblijven, vallen alleen die terreinen onder het begrip kampeerterrein die bedoeld zijn hier met een mobiel kampeermiddel te verblijven. Deze terreinen dienen gesloten te worden en te blijven.

 

Omdat bezoekers van vakantiehuisjes geen gebruik maken van gedeelde centrale voorzieningen en daarom het risico op verdere verspreiding van het Coronavirus door gebruikers van vakantiehuisjes niet verder in de hand wordt gewerkt, vallen die (gedeelten van) terreinen van recreatiebedrijven niet onder dit verbod.

 

Mobiel kampeermiddel: Dit begrip is opgenomen om te verduidelijken dat dit besluit geen betrekking heeft op vakantiehuisjes en stacaravans voorzien van eigen separate sanitaire voorzieningen.

 

Sanitaire voorzieningen: Onder het begrip sanitaire voorzieningen wordt ook begrepen het zogenaamde “privé” sanitair dat – al dan niet gedeeld met een beperkt aantal personen – ten dienste staat van personen die met een mobiel kampeermiddel een kampeerterrein bezoeken.

 

Artikel 2 Aanwijzing

In dit artikel heeft de voorzitter bepaalde gebieden en locaties aangewezen waar het een ieder verboden is zich te bevinden met uitzondering van de personen zoals genoemd in artikel 2.5, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020.

 

Artikel 3.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit Besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl. Van dit Besluit wordt voorts mededeling gedaan in de gemeentebladen van de betrokken gemeenten.

 

Artikel 3.3. Overgangsrecht

Met deze overgangsrechtelijke bepaling wordt voorkomen dat besluiten op basis van het vorige Besluit (zoals handhavingsbesluiten) hun geldigheid verliezen.