Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 87551Overige overheidsinformatieBesluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes 30 maart 2020

(Op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020)

De voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

 

Overwegende dat

 • Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 • Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, op 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en op 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, door de van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 26 maart 2020 in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 deze maatregelen heeft opgelegd;

 • Dat er aanleiding is gebieden en locaties als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 aan te wijzen, om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen;

 • Dat de verspreiding van het Coronavirus in Nederland heeft geleid tot een grote druk op de beschikbare medische zorg;

 • Dat het in de zomermaanden gebruikelijk is dat er op veel Nederlandse stranden tijdelijke bouwwerken worden geplaatst;

 • Dat deze voorzieningen een grote aantrekkende werking hebben op mensen;

 • Dat hierdoor grote(re) aantallen mensen samenkomen op het strand;

 • Dat dit zeer is onwenselijk omdat daarmee de kans op verdere verspreiding van COVID-19 op onaanvaardbare wijze wordt vergroot;

 • Dat er daarom noodzaak is om de bouw ten behoeve van het gebruik en het gebruik van slaap- en strandhuisjes op of aan een strand te verbieden;

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord daarom op basis van artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening aanleiding ziet om de locaties waar zich slaap- en strandhuisjes bevinden, aan te wijzen als verboden gebied;

 • Dat met die aanwijzing wordt bewerkstelligd dat de bouw en het gebruik van slaap- en strandhuisjes niet mogelijk is.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020.

 

Besluit vast te stellen het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes 30 maart 2020”.

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

bouwwerk: ’elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die al dan niet tijdelijk op plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

slaaphuisje: bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf op het strand;

strandhuisje: bouwwerk op het strand langs de duinrand dat wordt gebruikt als omkleedcabine of als afgesloten plek voor strandspullen;

Artikel 2. Aanwijzing

De volgende gebieden en locaties worden aangewezen waar het verboden is zich te bevinden met het oogmerk op het opbouwen en het gebruiken van slaap- en strandhuisjes:

 

 • De gedeelten van de stranden gelegen binnen het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, te weten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, die zijn bestemd voor bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje.

Artikel 3.1 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit Besluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, http://www.vrnhn.nl, en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Artikel 3.2. Intrekking vorig aanwijzingsbesluit

Het ‘Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes’ wordt ingetrokken.

Artikel 3.3. Overgangsrecht

Besluiten op basis van het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes” worden geacht te berusten op dit Besluit.

Artikel 3.4. Citeertitel

Dit Besluit kan worden aangehaald als het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes 30 maart 2020”.

Alkmaar, 30 maart 2020

De Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

Bouwwerk: voor de invulling van dit begrip is aangesloten bij de in de rechtspraak gehanteerde definitie van bouwwerk. Bij dit besluit wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente bouwwerken.

 

Slaaphuisje: Onder dit begrip vallen al die huisje die zich permanent of tijdelijk op het strand bevinden ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

 

Artikel 2 Aanwijzing

Met de aanwijzing is beoogd te bewerkstelligen de bouw ten behoeve van het in gebruik nemen van slaap- en/of strandhuisjes op of aan een strand alsmede het verblijf in eventueel al gerealiseerde en/of permanente slaap- en strandhuisjes te verbieden.

 

Voor zover op dit moment de opbouw van strand- en/of slaaphuisjes is aangevangen, wordt men in staat gesteld om deze slaap- en/of strandhuisjes wind- en waterdicht te maken. Verdergaande werkzaamheden zijn niet toegestaan.

 

Wanneer als gevolg van een calamiteit reparaties noodzakelijk zijn om (verdere) wind- en /of waterschade te voorkomen, wordt men in staat gesteld deze noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Verdergaande werkzaamheden zijn niet toegestaan.

 

Artikel 3.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit Besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl. Van dit Besluit wordt voorts mededeling gedaan in de gemeentebladen van de betrokken gemeenten.

 

Artikel 3.3. Overgangsrecht

Met deze overgangsrechtelijke bepaling wordt voorkomen dat besluiten op basis van het vorige Besluit (zoals handhavingsbesluiten) hun geldigheid verliezen.