Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 87330Plannen | ruimtelijkVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “DE LANGEWEG 9A” TE ZEVENBERGEN

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 2 april 2020 tot en met 13 mei 2020 voor iedereen het vastgesteld bestemmingsplan ‘De Langeweg 9A’ te Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01 Langewg9a-BP40) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Het plangebied heeft betrekking op de locatie De Langeweg 9A te Zevenbergen. Op de locatie is een agrarisch teelt- en verwerkingsbedrijf gevestigd dat zich voornamelijk richt op de teelt van landbouwproducten en op het opslaan, bewerken en transporteren van landbouwproducten. Enkele jaren geleden is op het perceel een nieuwe bedrijfswoning gebouwd en is de oude afgebroken. Er is daarnaast extra verharding aangelegd ten behoeve van de bedrijfsvoering, een hekwerk bij de toegang tot het perceel geplaatst en er is gestart met de aanleg van landschappelijke inpassing en natuurvriendelijke oevers. Ook is er een steiger gebouwd, een keerwand en een waterbassin. Tot slot is het bedrijf dusdanig gegroeid dat er ook bedrijfsactiviteiten plaatsvinden buiten het vigerende bouw- en bestemmingsvlak. Om deze uitbreiding van het bedrijf naar de toekomst toe planologisch te borgen is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

 

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 2 april 2020 tot en met 13 mei 2020 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inza¬ge. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

 

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

 

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 13 mei 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Zevenbergen, 19 maart 2020