Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Soest houdende regels omtrent subsidie afkoppelen regenwater (Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Soest)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater via een openbaar vuilwaterriool, door dit hemelwater te benutten, te infiltreren in de bodem dan wel te brengen in een hemelwaterriool of oppervlaktewater;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest;

 • c.

  hemelwater: regenwater, ijzel, sneeuw en hagel.

 • d.

  openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

 • e.

  schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.

Artikel 2. Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op bestaand schoon verhard oppervlak dat is aangesloten op een openbaar vuilwaterriool binnen de gemeente Soest.

Artikel 3. Bevoegdheid tot subsidieverlening

Het college kan subsidie verlenen voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak.

Voor subsidie komen in ieder geval in aanmerking particulieren, bedrijven of instellingen die eigenaar zijn van de betreffende verharding.

Artikel 4. Vaststellen subsidiebudget

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting, welke bedragen voor de uitvoering van deze verordening beschikbaar worden gesteld.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door het indienen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, vergezeld van de in artikel 6 vermelde gegevens.

 • 2.

  Het college stuurt de aanvrager binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de voorlopige beslissing op de subsidieaanvraag of meldt schriftelijk dat zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 4.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd en worden aangehouden tot januari van het daarop volgende jaar. Aanvragen die ook in dat jaar niet kunnen worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, worden geweigerd.

  De aanvrager wordt van het aanhouden of de weigering schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Over te leggen gegevens bij aanvraag

Bij de aanvraag, zoals beschreven in artikel 5 lid 1, worden de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  een situatietekening 1:100 waar de huidige situatie op is weergegeven.

 • b.

  het aantal m2 af te koppelen verhard oppervlak.

  Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak.

 • c.

  de wijze van afkoppelen en opvangen van het hemelwater.

 • d.

  een situatietekening 1:100 waar de gewenste situatie op is weergegeven met daarop:

  • 1.

   de hoogteligging en het materiaalgebruik van de aan te leggen leidingen.

  • 2.

   het aantal m2 oppervlak die en/of de m3 inhoud dat beschikbaar is om het af te koppelen hemelwater op te vangen.

Artikel 7. Hoogte subsidie, wijze van berekening

 • 1.

  Het college stelt bij zijn besluit tot verlening van de subsidie de hoogte ervan vast.

 • 2.

  Aan de aanvrager kan subsidie worden verleend in de kosten voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak. De subsidie voor de eerste 10 m2 is een vast bedrag van €10,-/m2. De subsidie voor elke extra m2 afgekoppeld oppervlak bedraagt 100% van de aanlegkosten met een maximum van € 10,- per m2 afgekoppeld oppervlak.

 • 3.

  Per perceel geldt een maximum subsidiebedrag van € 5.000,-. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest kan hier gemotiveerd van afwijken als een afkoppelproject bovengemiddeld bijdraagt aan het realiseren van het doel van de regeling (afkoppelen van hemelwater en kweken van bewustzijn over het belang hiervan).

 • 4.

  De subsidie kan slechts worden verleend indien:

  • a.

   het af te koppelen verhard oppervlak zich bevindt in bestaand stedelijk gebied en is aangesloten op een openbaar vuilwaterriool in de gemeente Soest.

  • b.

   als de wijze van afkoppelen naar het oordeel van het college milieuhygiënisch en hydrologisch verantwoord is.

  • c.

   als de minimale oppervlakte van het bestaand schoon verhard oppervlak 20 m2 is.

   Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak.

  • d.

   als alle gegevens bedoeld in artikel 6 zijn ontvangen.

 • 5.

  In een voorlopige beschikking tot subsidieverstrekking kunnen andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften worden gegeven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 8. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Indien sprake is van samenloop van deze regeling met een vergelijkbare andere regeling en uit hoofde van die andere regeling een subsidiebedrag is verstrekt, wordt dit bedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van de subsidiehoogte.

 • 2.

  Indien de afkoppeling van de hemelwaterafvoer door de gemeente wordt uitgevoerd en bekostigd, wordt geen subsidie verstrekt.

Artikel 9. Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De vaststelling van de definitieve subsidie vindt op aanvraag plaats:

  • a.

   nadat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld met behulp van het daarvoor bestemde formulier, vergezeld van een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, evenals foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden, die de wijze van afkoppelen en de afkoppellocatie aantonen.

  • b.

   na goedkeuring van de onder a. genoemde documenten, binnen acht weken na het indienen van het formulier gereedmelding.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld voor zover de werkzaamheden niet geheel zijn uitgevoerd (een afwijking van maximaal 10% is toegestaan); de subsidie wordt dan vastgesteld naar rato van gerealiseerd aantal m2.

 • 3.

  Het college stelt de subsidie betaalbaar binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

Artikel 10. Weigerings- en intrekkingsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren of intrekken, indien blijkt dat:

 • a.

  is begonnen met het werk voordat deze verordening is vastgesteld;

 • b.

  is begonnen met het werk voordat de voorlopige beschikking is afgegeven;

 • c.

  de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd binnen 6 maanden na de datum van de beslissing op de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5, lid 2.

 • d.

  infiltratie in de bodem of afvoer naar open water van het afgekoppelde hemelwater naar ons oordeel niet haalbaar of wenselijk is;

 • e.

  indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan van deze verordening afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Intrekking oude verordening

De Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Soest zoals vastgesteld bij raadsbesluit RB 15-09 d.d. 30 april 2015 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding als bedoeld in artikel 14.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Soest.

Artikel 14. Datum van inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking.

Soest, 20 december 2018.

de raad voornoemd,

de griffier,

M. van Vliet MPM AA

de voorzitter,

R.T. Metz

Toelichting

De Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Soest is vastgesteld om perceeleigenaren te stimuleren om hemelwater van het vuilwaterriool af te halen. Het (bestaande) af te koppelen verhard oppervlak moet aangesloten zijn op een openbaar vuilwaterriool binnen de gemeente Soest. Om meerdere perceeleigenaren de kans te geven voor de subsidie in aanmerking te komen, is een maximum subsidiebedrag per perceel ingesteld. Dit bedraagt € 5.000,-. Bij een maximum subsidiebedrag van €10/m2 komt dit overeen met een oppervlak van 500 m2. Als initiatiefnemers goedkoper kunnen afkoppelen dan voor € 10/m2, kan deze voor hetzelfde bedrag meer vierkante meters afkoppelen. Het college heeft de bevoegdheid af te wijken van het maximumbedrag per m2, het subsidieplafond en andere bepalingen uit de verordening indien dit leidt tot een bovengemiddelde bijdrage aan het realiseren van een van de doelen van de regeling (scheiden van waterstromen, het functioneren van het gemengde stelsel en/of het vergroten van het bewustzijn over het belang van afkoppelen).

 

Overigens komt niet alleen het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak van het vuilwaterriool in aanmerking voor subsidie. Ook het verwijderen van verharding dat in de huidige situatie hemelwater afvoert naar het vuilwaterriool komt hier voor in aanmerking. Dit komt effectief op hetzelfde neer. Bovendien is het verwijderen van verhard oppervlak ook goed voor het bodemleven, de biodiversiteit en het leefklimaat in de tuin.

 

Zowel particulieren, bedrijven of instellingen die eigenaar zijn van de betreffende verharding kunnen de subsidie aanvragen.

 

Enkele rekenvoorbeelden :

 

 • A.

  Stel familie X wil een oppervlak van 50 m2 afkoppelen. Dit kost ze €150,-. Dit komt neer op € 3,-/m2. Ze vragen subsidie aan. Voor de eerste 10 m2 krijgen ze een vaste vergoeding van €10,-/m2. Dit is €100,-. Voor de overige 40 m2 krijgen ze een vergoeding van €3,-/m2 (vergoeding van werkelijke kosten). Dit is een vergoeding van €120,-. De totale vergoeding is dus €100,- + €120,- = € 220,-. Ze ‘verdienen’ dus €70,- euro aan het afkoppelen in plaats van dat het ze €150,- kost.

 

 • B.

  Stel familie Y wil een oppervlak van 20 m2 afkoppelen. Dit kost ze €300,-. Dit komt neer op €15,- /m2. Ze vragen subsidie aan. Voor de eerste 10 m2 krijgen ze een vaste vergoeding van €10,-/m2. Dit is €100,-. Voor de overige 10 m2 krijgen ze een vergoeding van €10,-/m2 (vergoeding van werkelijke kosten, tot een maximum van €10,- /m2). Dit is een vergoeding van €100,-. De totale vergoeding is dus €100,- + €100,- = € 200,-. Het afkoppelen kost familie Y €100,- ipv. €300,-.

 

 • C.

  Stel bedrijf A wil een oppervlak van 750 m2 afkoppelen. Dit kost ze €10.000,-. Dit komt neer op € 13,33/m2. Ze vragen subsidie aan. Voor de eerste 10 m2 krijgen ze een vaste vergoeding van €10,-/m2. Dit is €100,-. Voor de overige 740 m2 krijgen ze een vergoeding van €10,-/m2 (vergoeding van werkelijke kosten, tot een maximum van €10,-/m2). Dit is een vergoeding van €7.400,-. De totale vergoeding is dus €7.500,-. Er is echter een subsidieplafond ingesteld op €5.000,-. Het afkoppelen kost het bedrijf dus €5.000,- in plaats van €10.000,-.

 

 • D.

  Stel bedrijf B wil een oppervlak van 300 m2 afkoppelen. Dit kost ze €1.500,-. Dit komt neer op € 5/m2. Ze vragen subsidie aan. Voor de eerste 10 m2 krijgen ze een vaste vergoeding van €10,-/m2. Dit is €100,-. Voor de overige 290 m2 krijgen ze een vergoeding van €5,-/m2 (vergoeding van werkelijke kosten). Dit is een vergoeding van €1.450,-. De totale vergoeding is dus €1.550,-. Het bedrijf ‘verdient’ €50,- aan het afkoppelen.

 

 • E.

  Stel bedrijf C wil een oppervlak van 1500 m2 afkoppelen. Dit kost ze €20.000,-. Dit komt neer op €13.33/m2. Ze vragen subsidie aan. Voor de eerste 10 m2 krijgen ze een vaste vergoeding van €10,-/m2. Dit is €100,-. Voor de overige 1490 m2 krijgen ze een vergoeding van €10,-/m2 (maximale vergoeding per m2). Dit is een vergoeding van €14.900,-. De totale vergoeding komt op €15.000,-. Het subsidieplafond is echter vastgesteld op €5.000,- per perceel. De subsidie bedraagt daarom €5.000,-. Het afkoppelen kost dit bedrijf €15.000,- in plaats van €20.000,-.

 

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Soest, onder:

https://www.soest.nl/subsidie-afkoppelen-verhard-oppervlak/

 

Het ingevulde aanvraagformulier kan samen met de vereiste gegevens worden ingediend bij het college van B&W, p/a afd. Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Naar boven