Wijziging van de Afvalstoffenverordening voor invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 24 maart 2020,

 

gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer,

 

besluit vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010:

 

Artikel I

A Na artikel 22 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt:

 

Artikel 22.A Verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  ongeadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk of samples die gratis huis aan huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres en woonplaats van de ontvanger, niet zijnde:

 • 1◦

  een huis-aan-huisblad of andere informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners/gebruikers van een woning, bedrijf of woonschip in die buurt van belang zijn om te weten;

 • 2◦

  drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties;

   

 • b.

  huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame.

 

2. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag uitsluitend bezorgd worden of laten worden bij een woning, bedrijf of woonschip als de bewoner of gebruiker expliciet kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen ervan;

 

3. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij een woning, bedrijf of woonschip, tenzij de bewoner of gebruiker expliciet kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan.

 

 

B In de tabel zoals opgenomen in artikel 23 wordt onder artikel 22 ingevoegd:

“artikel 22.A Verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk”.

 

 

C In artikel 23.A, eerste lid wordt “22.A” ingevoegd na 22.

 

 

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2020.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2020.

De griffier, Jaap van Oeveren en de voorzitter, Johan Remkes.

Naar boven