Zienswijze gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020,

 

b e s l u i t :

 

de volgende zienswijze aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool kenbaar te maken:

  • 1.

    In te stemmen met de toevoeging van artikel 10.3 aan de Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool, waarin wordt geregeld dat, in het kader van de vanaf 1 januari 2020 geldende Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het Algemeen Bestuur van de GR Zeeuwse Muziekschool kan besluiten tot de oprichting van en deelneming in verenigingen voor zover dat nodig is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang;

  • 2.

    In te stemmen met de aanpassing van artikel 2422 van de Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool, waarin het Algemeen Bestuur voor het personeel van de Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool de collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) vast stelt.

      

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 12 maart 2020

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde,

voorzitter

 

w.g. L. Vermeij,

wnd. griffier

Naar boven