Gemeenteblad van Maastricht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtGemeenteblad 2020, 84486Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke uitvoeringsregels Terrassen

 

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

 

Gezien het voorstel aan Burgemeester en wethouders (korr. no. 2020-06143);

 

Op 11 februari 2020 stemde de gemeenteraad in met de Terrasverordening. De Terrasverordening biedt het juridische kader om nadere regels te stellen. Er zijn twee soorten nadere regels. Ten eerste nadere regels die gebiedsgerichte invulling kunnen geven aan de toetsingsgronden uit de Terrasverordening en de wensen van horecaondernemers en bewoners verduidelijken. Deze regels gaan meer over de vraag: waar komt een terras? Ten tweede zijn er nadere regels over hoe de horecaondernemer zijn terras in dient te richten en te exploiteren. Deze regels gaan vooral over de vraag: hoe wordt het terras ingericht? Maastrichts als we zijn willen we onze gasten namelijk niet op krakkemikkige stoeltjes plaats laten nemen.

 

Beide soorten regels stellen we graag samen met horecaondernemers, bewoners en andere gebruikers van de stad op. Nu direct na het vaststellen van de Terrasverordening heeft die afstemming nog niet voldoende plaatsgevonden om een voldragen product aan te dragen. Om te voorkomen dat er een periode geen regels gelden, stelt het college van burgemeester en wethouders een deel van de regels uit het Terrassenbeleid 2015 vast als uitvoeringsregels voor de Terrasverordening. Regels over onderwerpen uit het Terrassenbeleid 2015 die nu in de Terrasverordening zijn geregeld, worden niet overgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de definities en het niet toestaan van uitbreiding van terrassen in het bestendigingsgebied. Het bestendigingsgebied als afgebakend gebied komt wel terug in onderstaande regels omdat een aantal regels zijn opgehangen aan dit afgebakend gebied, zoals regels over terrasschotten.

De regels uit het Terrassenbeleid 2015 die wel worden overgenomen, blijven gelden tot nieuwe regels worden vastgesteld. Alle verleende terrasvergunningen zijn verlengd tot 4 januari 2021. 4 januari 2021 is de eerste maandag na de kerstvakantie en op dat moment start de periode dat er geen plein- en straatterrassen worden uitgezet. Een periode van relatieve rust.

 

BESLUITEN:

 

De volgende Tijdelijke uitvoeringsregels Terrassen afkomstig uit het Terrassenbeleid 2015 vast te stellen.

 

 

Ongehinderde doorgang

Om de ongehinderde doorgang te verzekeren moet aan de volgende voorschriften worden voldaan:

 • de minimale doorloop voor voetgangers is 1,5 tot 2,4 meter, afhankelijk van de intensiteit van de voetgangersstroom en de functies van de locatie;

 • de minimale afstand tussen een straat- of pleinterras en de rijbaan is voor de veiligheid van de terrasbezoekers 0,3 tot 0,6 meter, afhankelijk van de situatie ter plaatse;

 

Om ongehinderde doorgang voor ambulances, brandweer en politie te kunnen garanderen is een minimale breedte van de doorgang 3,5 meter op een recht stuk weg en 4,5 meter bij een korte doorsteek of een flauwe bocht;

Bij de entree/uitgang van wegen en in scherpe bochten wordt bij berekening de verplichte vrije ruimte vastgesteld (de zogenaamde draaicurve). De toegang tot een bouwwerk dient tot op ten minste 10 meter bereikbaar te zijn voor hulpverleningsdiensten. Brandkranen en –putten/ kolken én de volle breedte van vluchtwegen, uitgangen en toegangsdeuren dienen steeds vrij te zijn van terrassen.

 

Openingstijden terras

Het terrasmeubilair moet elke dag tussen 08:00 uur en 10:00 uur worden opgesteld.

In het oude bestendigingsgebied (bijlage 1), dat primair de functie winkelzone heeft, mag het terrasmeubilair echter pas vanaf 11:30 uur worden opgesteld vanwege laad- en losactiviteiten.

 

Een terras moet iedere dag om 02.00 uur (of eerder, indien de situering van het terras daartoe aanleiding geeft en aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in de vergunning) zijn opgeruimd. Het terrasmeubilair moet inpandig worden opgeslagen. Wanneer dat niet mogelijk is mag het terrasmeubilair gestapeld (voor de veiligheid max. 1.50m hoog) en gezekerd worden opgeslagen binnen het aangewezen terrasoppervlak.

 

Het gebruik van terrasmeubilair na sluitingstijd is (ook voor personeel) niet toegestaan.

 

Ensembles en solitaire terrassen

Ensembleterrassen zijn gevel-, straat- of pleinterrassen van verschillende horecagelegenheden die min of meer aaneensluitend zijn gelegen. Ensembleterrassen zijn de terrassen gelegen aan het Vrijthof Noord, het Vrijthof West, het Vrijthof Oost, de Patielstraat, het Sint Amorsplein, het Onze Lieve Vrouweplein, de Maaspromenade/ Kesselskade, de Markt Noord en de Markt Zuid, het Bassin en het Cörversplein. De gemeente verwacht van ondernemers in één ensemble dat zij het uiterlijk van het terras (o.a. terrasmeubilair en en de tijden van exploitatie van het terras op elkaar afstemmen.

 

Voor ensembleterrassen geldt dat:

 • het terrasmeubilair en de parasols een visuele samenhang moet hebben zoals beschreven in het stoelenboek (Bijlage 2).

 • Ensembleterrassen worden dagelijks uiterlijk om 10:00 uur opgesteld zijn (ook op sluitingsdagen) en bij voorkeur vanaf dat moment geëxploiteerd.

 

Terrasmeubilair

Het terrasmeubilair dient ten alle tijden van deugdelijke kwaliteit te zijn en uitgevoerd in natuurlijke tinten en materialen (of de kunststof variant daarvan).

 

Terrasmeubilair uit het Stoelenboek (https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-07/1469440422Stoelenboek_2016.pdf) is in ieder geval toegestaan en voldoet aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Terrasmeubilair dat niet in het Stoelenboek staat, moet via een aanvraag worden getoetst, waarbij advies gevraagd wordt aan de Welstands-/ monumentencommissie.

 

Verhoogd terrasmeubilair met krukken is toegestaan gedurende de winterperiode van 1 december tot de eerste maandag na de kerstvakantie.

 

Terrasschotten

Het is onder voorwaarden toegestaan om terrasschotten te plaatsen.

Voor terrasschotten aan de gevel geldt:

 • deze mogen worden geplaatst zo diep als het gevelterras tot een maximum van 4 meter;

 • ze mogen niet parallel aan de weg worden geplaatst;

 • ze mogen maximaal 1,5 meter hoog zijn waarbij het gedeelte vanaf 1 meter boven maaiveld transparant dient te zijn uitgevoerd;

 • wanneer nut en noodzaak daarvan wordt aangetoond kunnen onder voorwaarden schotten tot maximaal 2 meter hoogte worden toegestaan. Hiervan dient het gedeelte vanaf 1 meter boven maaiveld transparant te zijn uitgevoerd;

 • de terrasschotten moeten eenvoudig verplaatsbaar en verwijderbaar zijn;

 • de terrasschotten moeten beschikken over een hoogwaardige kwaliteit;

 • reclame is alleen toegestaan op maximaal 5% van de oppervlakte van het gedeelte tot 1 meter boven maaiveld;

 • in het bestendigingsgebied (bijlage 1) zijn geen terrasschotten toegestaan.

 

Terrasschotten bij straat- of pleinterrassen zijn alleen toegestaan mits daarvoor nut en noodzaak kan worden aangetoond, de schotten beschikken over een hoogwaardige kwaliteit (deze wordt getoetst door de Welstands- /Monumentencommissie) en ze inpasbaar zijn in de specifieke omgeving van het terras. Deze terrasschotten dienen te worden verwijderd als het terras langdurig niet wordt geëxploiteerd. In ieder geval gedurende de periode vanaf 4 januari 2021 tot 15 februari 2021. De terrasschotputjes worden naar behoren op maaiveldniveau afgedekt. Voor het overige gelden dezelfde regels als voor terrasschotten aan de gevel (behoudens de plaatsingsdiepte).

 

Gedurende de winterperiode (van 1 december 2020 tot 4 januari 2021) mogen verhoogde schotten worden geplaatst tot een maximale hoogte van 2 meter gerekend vanaf maaiveld. Vanaf een hoogte vanaf 1 meter boven maaiveld dienen deze schotten transparant te zijn uitgevoerd.

 

Beschutting

Zonneschermen en luifels aan de gevel van een horeca-inrichting maken geen deel uit van de terrasvergunning. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Ook voor parasolputjes, bevestiging schotten aan pand, gevelverwarming (dus direct of indirect bevestigd in de ondergrond) is een omgevingsvergunning verplicht.

Het aanbrengen van flappen aan zonneschermen, luifels en markiezen is nooit toegestaan.

 

Parasols zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • een parasol in uitgeklapte toestand mag de ongehinderde doorgang niet belemmeren en het buurterras of de rijbaan nooit overdekken/overlappen;

 • parasols mogen in uitgeklapte toestand geen grotere maatvoering hebben dan ca. 4 x 4 meter, dan wel geen grotere doorsnede hebben dan 4,5 meter (de totale oppervlakte van een parasol mag maximaal 16 vierkante meter zijn). De maximale maatvoering is altijd afhankelijk van het toegewezen terrasoppervlak;

 • de maximale hoogte van de bovenzijde van een parasol is tot de 1e verdiepingsvloer van de inrichting;

 • de afstand van de buitenrand van de uitgeklapte parasols tot aan de buitengrens van het terras bedraagt minimaal 0,25 meter.

 • Bij ensemblesterrassen mogen de parasols aaneengeschakeld worden geplaatst.

 • in verband met zichtlijnen zijn parasols in één lijn opgesteld en van dezelfde vorm;

 • parasols zijn uitgevoerd in tentdoek of vergelijkbaar materiaal;

 • er mogen geen flappen worden aangebracht aan parasols of tussen parasols, gevels of andere objecten;

 • de hoogte vanaf maaiveld tot aan de onderkant van het parasoldoek bedraagt minimaal 2,2 meter;

 • er mag één tint parasol per terras worden gebruikt, passend bij de luifel, zonnescherm of markies;

 • bij ensembles wordt het parasoldoek gekozen uit één kleurpalet;

 • op de volant van de parasol is reclame toegestaan. Wanneer er geen volant is mag reclame worden gevoerd op de bovenzijde van de parasol tot maximaal 5% van elk segment;

 • parasols moeten ’s nachts en op sluitingsdagen worden ingeklapt;

 • Als het terras langdurig niet in gebruik (in ieder geval in de periode van 4 januari 2021 tot 15 februari 2021) is, moet de parasol worden verwijderd en het parasolputje op maaiveldniveau naar behoren te worden afgedekt zodat het geen obstakel vormt voor voetgangers.

 

Accessoires

Binnen de vergunde terrasoppervlakte is het toegestaan om terrasgerelateerde accessoires te plaatsen die in esthetisch opzicht één geheel vormen met het terrasmeubilair.

Zoals:

 • plantenbakken, deze mogen een maximale oppervlakte van 0,2 m2 hebben waarbij de plantenbak inclusief beplanting niet hoger mag zijn dan ca. 1 meter. Plantenbakken mogen geen afschermende werking hebben en dienen daarom zowel qua situering als qua vorm zicht te blijven geven op het terras.

 • menuborden, deze mogen maximaal 1 meter hoog zijn en ze mogen niet bevestigd worden aan de gevel van monumentale panden, bomen, lantaarnpalen e.d.

 • Een serveermeubel moet qua verschijning passen binnen de totale inrichting van het terras en mag geen tappunt (water, bier, etc.) bevatten. Op een dergelijk meubel is ook geen reclamevoering toegestaan.

Verder is het op een terras niet toegestaan om geluidsboxen, vlonders of vloerbedekking te plaatsen.

 

Verwarming

De gemeente Maastricht heeft besloten om het energiegebruik als gevolg van het gebruik van terrassen (verwarming en verlichting) tot een minimum te beperken. De aanwezigheid van een bewegingsmelder of een in- en uitschakelaar per verwarmingselement én het gebruik van groene stroom wordt sterk aanbevolen zodat het klimaat zo min mogelijk wordt belast.

 

De verwarming van een terras is toegestaan bij een gevelterras. Elektrische-, infrarood- en gasverwarming (via aansluiting op het gasdistributienetwerk) aan de gevel is toegestaan met voeding vanuit de inrichting (hiervoor is een omgevingsvergunning nodig). Ook het gebruik van terrasverwarming die in de markies of het zonnescherm is verwerkt en die het gevelterras aanstraalt is toegestaan.

 

Enkel gedurende de winterperiode van 1 december tot de eerste dag na de kerstvakantie mag verwarming van het straat- of pleinterras plaatsvinden, uitsluitend met elektrische verwarmingselementen met kortgolvige infraroodstraling. Aansluiting op de elektrische installatie van de eigen horecagelegenheid is toegestaan, mits de bekabeling op voldoende hoogte over weg of pad wordt aangebracht en voldoet aan de NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties). Wordt daarbij gebruik gemaakt van bomen/lantaarnpalen e.d. dan dient (boom- én lichtmasten-) beschermend bevestigingsmateriaal te worden gebruikt dat na de kerstperiode kan worden verwijderd en geen beschadigingen veroorzaakt.

 

Het gebruik van vrijstaande terrasverwarming (zoals gaspaddestoelen) is op geen enkel toegestaan. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van aggregaten. Oplaadbare batterijen/accu’s zijn toegestaan, mits die worden opgeladen in de eigen inrichting.

 

Verlichting

Verlichting op het terras is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • de verlichting mag niet zijn voorzien van reclame-uitingen;

 • er mogen geen bedrijfsnamen en –logo’s worden afgebeeld;

 • er mag geen sprake zijn van een (vorm van een) projectie;

 • er mag niet naar boven worden gestraald;

 • het terras mag niet worden aangestraald vanuit één lichtbron;

 • open vuur is niet toegestaan;

 • de verlichting mag niet hinderlijk zijn naar de omgeving.

 

Mantelbuizen

Bekabeling ten behoeve van het terras mag uitsluitend ondergronds plaatsvinden. Om een mantelbuis te plaatsen dient door de eigenaar van het horecapand een erfdienstbaarheid te worden gevestigd.

 

Bereiden spijzen en (alcoholische) dranken op het terras

Op een terras mogen geen spijzen en (alcoholische) dranken worden bereid. Daarom zijn geen eet- en drankbuffetten zoals barbecues en biertappen toegestaan.

Van dit verbod kan worden afgeweken in het geval het terras deel uitmaakt van een vergund evenement.

 

Inwerkingtreding

De dag na bekendmaking treden deze regels in werking.

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 3 maart 2020

 

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

 

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake