Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2020, 84208Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing toezichthouder

Overwegende;

Dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  De circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar de bijlage A-I Domeinlijst;

 • -

  Artikel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • -

  Artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland;

 • -

  Artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

 • -

  Samenwerkingsovereenkomst handhaving gemeenten West-Friesland.

aan te wijzen als toezichthouder en na beëdiging als Buitengewoon Opsporingsambtenaar ingezet voor controles op de naleving van hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en horecawet en de Afvalstoffenverordening, voor zolang hij/zij (in)direct wordt ingehuurd door de gemeente Enkhuizen/SED-organisatie.

Besluit:

 • 1.

  De onderstaande persoon, zijnde medewerker van MB-ALL, aan te wijzen als onbezoldigd Buitengewoon opsporingsambtenaar en ingezet voor controles op de naleving van hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en horecawet en de Afvalstoffenverordening, voor zolang hij/zij (in)direct wordt ingehuurd door de gemeente Enkhuizen /SED-organisatie.

   

  Naam

  : Van der Kraats

  Voornamen

  : Bob

  Geboortedatum

  : 14 september 1998

  Geboorteplaats

  : Gouda

 • 2.

  De aanwijzing voor deze functionaris onder punt 2 vervalt bij beëindiging van hun werkzaamheden voor de gemeente.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 15 maart 2020.

Datum besluit: 15 maart 2020

Namens burgemeester en wethouders van Enkhuizen,

Ruben Bakema

Afdelingshoofd Veiligheid & Handhaving