Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2020, 83017Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Krimpenerwaard

De burgemeester van Krimpenerwaard en het college van burgemeester en wethouders;

ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat:

uit het oogpunt van een goed handhavingsbeleid het noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid om toezichthouders aan te wijzen, zodat zij voor hun taken in de gemeente Krimpenerwaard bevoegd zijn om op te treden als toezichthouder;

 

gelet op

artikel 160 en 174 van de Gemeentewet;

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard;

besluit:

 • 1.

  Mevrouw X. Klomp en de heer S. Boers,

  medewerkers van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning in dienst van de gemeente Krimpenerwaard aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • -

   Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard;

 • 2.

  De aanwijzing van kracht te laten zijn tot beëindiging van het dienstverband bij Krimpenerwaard;

 • 3.

  Het besluit kenbaar te maken door publicatie in het digitale gemeenteblad en een afschrift van dit besluit toe te zenden aan bovengenoemde personen;

 • 4.

  Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld op 26 maart 2020,

Namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

Mw. mr. S. Been

Afdelingsmanager Bestuur- en managementondersteuning