Gemeenteblad van Sint Anthonis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisGemeenteblad 2020, 8182VerordeningenMandaatregeling voorbereiding herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

 

 

Beoogd effect

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis werken toe naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Om efficiënt en slagvaardig toe te kunnen werken naar de herindeling, is een ondersteunde beslisstructuur gewenst.

De beslispunten waarop binnen de stuurgroep overeenstemming bestaat, moeten formeel bekrachtigd worden in de vergaderingen van de individuele colleges van B&W. Dit vertraagt de snelheid van het besluitvormingsproces en tevens wordt afbreuk gedaan aan de voor het herindelingsproces benodigde flexibiliteit en slagkracht.

Wanneer de leden van de stuurgroep formeel bevoegd zijn om in gezamenlijkheid bepaalde besluiten te nemen of handelingen te verrichten, wordt de beslisstructuur ondersteunend in plaats van vertragend. Gezamenlijke besluitvorming door de leden van de stuurgroep is, binnen bepaalde kaders, mogelijk door middel van mandatering, volmacht en machtiging. Daartoe dient deze mandaatregeling.

 

Beslispunten

De burgemeesters en colleges van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Overwegende:

dat de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis op 28 oktober 2019 hebben besloten tot herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis tot een nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk;

 

dat een ondersteunende beslisstructuur gewenst is om efficiënt en slagvaardig de benodigde voorbereidingen op de herindeling te realiseren;

 

dat de stuurgroep op basis van gemandateerde bevoegdheden namens de colleges fungeert als bestuurlijk opdrachtgever voor de voorbereidingen op de heindeling;

 

dat een aangegane overeenkomst alle drie de genoemde gemeentebesturen bindt voor zover overeenkomstig deze regeling wordt gehandeld.

Gelet op:

Het bepaalde in de Gemeentewet, waaronder de artikelen 59a, 160 en 171, en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 79 van de Wet Arhi;

 

Besluiten:

 • 1.

  aan de door en uit het college aangewezen leden, mandaat te verlenen voor de bevoegdheden genoemd in bijlage I;

 •  

 • 2.

  toepassing van het mandaat slechts toe te staan voor zover gehandeld wordt met inachtneming van de instructies die bij de mandaten in bijlagen I en II zijn aangegeven;

 •  

 • 3.

  dat voor de toepassing van dit besluit onder mandaat tevens wordt begrepen het op grond van volmacht dan wel machtiging verrichten van respectievelijk privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede het nemen van besluiten anders dan bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 •  

 • 4.

  onder het beslissen tot het sluiten van overeenkomsten als vermeld in bijlage I ook wordt verstaan de bevoegdheid tot het verrichten van al de daarmee samenhangende voorbereidingshandelingen waaronder het aanvragen van offertes en het doen van aanbestedingen, alsmede de bevoegdheid tot uitvoering en opzegging van de gesloten overeenkomst en voorts alle andere bevoegdheden die het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot overeenkomsten aan een partij toekent;

 •  

 • 5.

  toestemming te verlenen om de ondertekening van stukken die uitgaan van de stuurgroep op te dragen aan de voorzitter van de stuurgroep en bij diens afwezigheid aan de plaatsvervanger;

 •  

 • 6.

  aan de voorzitter van de stuurgroep mandaat te verlenen tot het ondertekenen van stukken die uitgaan van de stuurgroep en het vertegenwoordigen van de gemeenten in en buiten rechte, voor zover betrekking hebbende op de voorbereiding op de herindeling;

 •  

 • 7.

  aan de secretaris van de stuurgroep (= de kwartiermaker) mandaat te verlenen tot het medeondertekenen van stukken die uitgaan van de stuurgroep;

 •  

 • 8.

  onder mandaat toe te staan;

 •  

 • 9.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking;

 •  

 • 10.

  dit besluit geldt totdat het is ingetrokken door alle drie de colleges van burgemeester en wethouders of uiterlijk per 31 december 2021;

 •  

 • 11.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregeling voorbereiding herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

 

 

Ondertekening

 

 

Bijlagen

Bij dit voorstel zijn de volgende bijlage opgenomen:

 • Bijlage I. Overzicht mandaten en bijbehorende instructies

 • Bijlage II. Afspraken inzake de vergaderingen van de stuurgroep LvC i.o.

 • Bijlage IIa. Leden van de stuurgroep

plaats, datum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk

Burgemeester W.A.G. Hillenaar

secretaris R.H.M.A. Rongen

Boxmeer, 23 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer

Burgemeester K.W.T. van Soest

secretaris A.J.M. Reintjes

Sint Anthonis, 7 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis

Waarnemend burgemeester M.A. Fränzel

secretaris J.W. Vonk