Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 7915BeleidsregelsBesluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk

 

B.M. de Bruin, invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk;

 

overwegende, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015 voornoemde functionaris is aangewezen als de invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

dat het in verband met de doelmatigheid noodzakelijk is bevoegdheden/werkzaamheden in volmacht te geven;

 

gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1 Mandaatverlening

Aan R. van Santbergen mandaat te verlenen om namens hem te beslissen op verzoeken tot het:

 • a.

  verlenen van uitstel van betaling voor vorderingen en belastingaanslagen;

 • b.

  treffen van betalingsregelingen voor vorderingen en belastingaanslagen;

 • c.

  verrekenen van openstaande vorderingen en belastingaanslagen;

 • d.

  aanmanen van (belasting)schuldigen;

 • e.

  uitvaardigen van dwangbevelen;

 • f.

  toestemming verlenen voor beslag op onroerende zaken;

 • g.

  doorhalen van het beslag op onroerende zaken:

 

Artikel 2 Ondermandaat

R. van Santbergen is niet bevoegd een aan hen verleend mandaat door te mandateren aan een andere dan wel een onder hen ressorterende medewerker.

 

Artikel 3 Ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van de invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk als volgt ondertekend:

De invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

namens deze,

(Handtekening van de gemandateerde)

R. van Santbergen.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking met ingang een dag na bekendmaking.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Intern mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Moerdijk’.

 

 

 

29 november 2018

De invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

B.M. de Bruin