Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2020, 78244VerordeningenSubsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Gelet op:

• artikel 149 Gemeentewet en titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

• de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018

• de Wet kinderopvang

 

Overwegende dat:

• uit ervaringen met de Verordening kinderopvang sociaal medische indicatie gemeente Hardenberg, vastgesteld 17 september 2013, blijkt dat een belangrijk deel van de doelgroep van de verordening geen gebruik maakt van het recht op een tegemoetkoming op grond van deze verordening;

• gebleken is dat de eigen bijdrage volgens het draagkrachtbeginsel een belangrijke belemmering is om gebruik te maken van het recht op een vergoeding en daarmee van de op grond van de indicatie noodzakelijke kinderopvang;

• als gevolg daarvan het risico op toenemende problematiek bij het kind toeneemt;

• kinderopvang als adequate voorliggende voorziening in sommige gevallen kan worden ingezet ter voorkoming van jeugdhulp (op termijn);

• het daarom wenselijk is de huidige tegemoetkoming in de kosten te vervangen door een subsidie voor kinderopvang in de vorm van volledige vergoeding van de kosten daarvan;

• dat op grond van de ervaringen in 2019 is gebleken dat de tijdelijkheid van de inzet van kinderopvang maar beperkt gerealiseerd wordt en die tijdelijkheid wel wenselijk is

 

Vast te stellen de volgende:

 

“subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg 2020”:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  de subsidieregeling: de subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg 2020;

 • 3.

  sociaal medische indicatie: de door een medewerker van Samen Doen, in afstemming met een (jeugd)arts van de Jeugd gezondheidszorg (GGD), gemotiveerd, vastgestelde behoefte aan kinderopvang op grond van artikel 2 van deze subsidieregeling ;

 • 4.

  kinderopvang: opvang in een geregistreerd kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang;

 • 5.

  doelgroepkind: een kind dat in een zodanige (meervoudige) problematiek in het gezin verkeert waarbij de inzet van kinderopvang als preventieve ondersteuning kan voorkomen dat er ( op een later moment) jeugdzorg ingezet moet worden;

 • 6.

  Samen Doen: het sociaal wijkteam van de gemeente;

 • 7.

  ondersteuningsplan: het verslag zoals genoemd in art. 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg.

Artikel 2 Aanspraak op subsidie voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Een ouder/verzorger komt voor zijn/haar kind in aanmerking voor een subsidie voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie indien de gezinssituatie voor het doelgroepkind een zodanige meervoudige problematiek is bij de verzorging door de ouder(s)/verzorger(s) dat opvang in een kinderdagverblijf, buitenschoolse- of gastouderopvang een voorliggende adequate oplossing is, terwijl alle andere verzorgingsmogelijkheden onvoldoende sluitend zijn.

Om te bepalen of er voldoende gronden zijn voor een sociaal medische indicatie moet er in elk geval sprake zijn van:

 • 1.

  een zodanige problematiek bij de verzorging van het kind door de ouder(s) dat opvang in een kinderdagverblijf, buitenschoolse- of gastouderopvang een aanvullende adequate oplossing is, terwijl alle andere verzorgingsmogelijkheden onvoldoende sluitend zijn; en

 • 2.

  meervoudige problematiek; en

 • 3.

  de constatering dat andere voorliggende reguliere vormen van kinderopvang met de daarbij behorende voorwaarden onvoldoende oplossing bieden; en

 • 4.

  een van de volgende situaties:

  • a.

   bedreiging van de ontwikkeling van het kind;

  • b.

   (tijdelijke) overbelasting van het gezin – te denken valt aan fysieke en/of psychische aandoeningen waardoor ouders/ verzorgers onvoldoende (pedagogische) zorg kunnen verlenen aan het kind - waarvoor kinderopvang een aanvullende oplossing is;

  • c.

   andere gezinsproblematiek - te denken valt aan pedagogische onmacht van ouders/verzorgers (bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, psychiatrie) - waarbij kinderopvang een aanvullende adequate oplossing is,;

  • d.

   een crisissituatie waarbij kinderopvang een aanvullende oplossing kan bieden.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan mondeling geschieden tijdens een gesprek van een ouder/verzorger met een (jeugd)arts van de Jeugdgezondheidszorg (GGD) en/of een medewerker van Samen Doen. In dat geval wordt dat vastgelegd in het ondersteuningsplan en/of het gespreksverslag.

 • 2.

  In het ondersteuningsplan worden afspraken opgenomen om na afloop van de indicatieperiode geen aanspraak meer te hoeven maken op door de gemeente gesubsidieerde kinderopvang op sociaal medische indicatie en gebruik te maken van voorliggende vormen van kinderopvang (zie bijlage 1).

 • 3.

  De ouder/verzorger stemt er in het ondersteuningsplan schriftelijk mee in dat de noodzakelijke gegevens over het kind met de organisatie voor kinderopvang worden gedeeld.

 • 4.

  Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

Artikel 4 Inhoud van de beschikking

 • 1.

  Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag wordt beschikt op de aanvraag

 • 2.

  Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat in ieder geval:

  • a.

   de geldigheidsduur van de beschikking (met een maximum van 6 maanden, met de mogelijkheid voor verlenging na herindicatie van nogmaals 6 maanden);

  • b.

   de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht op grond van de sociaal medische indicatie (aantal uren en aantal dagdelen);

  • c.

   het uurtarief dat vergoed wordt. Het maximaal te vergoeden uurtarief is niet hoger dan het maximum uurtarief dat de belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de maximum uurtarieven is afhankelijk van het soort opvang (dagopvang of buitenschoolse opvang) en de opvanginstelling (kindercentrum of gastouderbureau).

 • 3.

  De beschikking wordt genomen met inachtneming van het ondersteuningsplan dat door een medewerker van Samen Doen in overleg met de aanvrager is opgesteld en door de aanvrager ondertekend wordt.

Artikel 5 Subsidievaststelling en -uitbetaling

 • 1.

  In afwijking van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 wordt de subsidie tegelijk met de verlening direct vastgesteld.

 • 2.

  De ouder/verzorger stemt er in het ondersteuningsplan schriftelijk mee in dat de subsidie wordt uitbetaald aan de organisatie die de kinderopvang verzorgt.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het college weigert een subsidie als bedoeld in artikel 2 indien en/of voor zover:

 • 1.

  de ouder/verzorger niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 2 van deze subsidieregeling;

 • 2.

  er geen sociaal medische indicatie is zoals omschreven in artikel 1, lid 3, van deze subsidieregeling;

 • 3.

  de ouder/verzorger op eigen kracht, met gebruikelijke hulp of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk de hulpvraag kan wegnemen;

 • 4.

  er uitsluitend sprake is van een oppasprobleem voor het volgen van een (medische) behandeling;

 • 5.

  de ouder/verzorger een beroep kan doen op een andere voorliggende adequate voorziening zoals de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet.

Artikel 7 Ingangsdatum subsidie kinderopvang

 • 1.

  Geen subsidie wordt verleend voor kosten van kinderopvang die heeft plaatsgevonden voor de datum waarop de aanvraag voor de subsidie in ontvangst is genomen.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts verleend voor kosten van kinderopvang met ingang van de datum waarop daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de kinderopvang.

 • 3.

  Het college is bevoegd om de subsidie te verlenen met ingang van een nader te bepalen datum, liggend vóór de datum als bedoeld in het eerste lid van dit artikel als de toepassing van lid 1 leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard .

Artikel 8 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder/verzorger doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot het wijzigen/intrekken van de subsidie.

 • 2.

  De ouder/verzorger verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op subsidie van belang zijn.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 2.

  Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2020. Met ingang van die datum wordt de Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg 2019 ingetrokken.

 • 2.

  Beschikkingen afgegeven op basis de subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg 2019, vervallen nadat op basis van een nieuwe aanvraag na de inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie Hardenberg 2020 een nieuw besluit is genomen.

Artikel 11 Citeertitel

De subsidieregeling worden aangehaald als: Subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie Hardenberg 2020.

 

Hardenberg, 17 maart 2020

Secretaris, Burgemeester

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

Toelichting

 

Deze subsidieregeling richt zich op situaties waarbij in het belang van het kind en/of het gezin kinderopvang nodig is waarbij andere voorliggende regelingen zoals bijv. de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet onvoldoende oplossing bieden om de benodigde ondersteuning voor het kind en/of het gezin in te kunnen zetten.

 

Artikel 2 Aanspraak op subsidie voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

De regeling is een vangnetregeling met de intentie in die gevallen zoals genoemd in art. 2 een tijdelijke oplossing te bieden waarbij toegewerkt wordt naar een situatie waarbij zoveel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van reguliere voorliggende vormen van kinderopvang (zie schema in bijlage 1)

De criteria zoals genoemd in artikel 2 lid 1 t/m 4 bepalen of er voldoende gronden zijn voor een sociaal medische indicatie.

 

Artikel 3 Aanvraag

Voor een zorgvuldig te nemen besluit is het van belang dat alle feiten en omstandigheden van de specifieke hulpvraag worden onderzocht. Daarbij is het van belang dat het onderzoek in samenspraak met de ouder(s) wordt verricht. Voor een zorgvuldig onderzoek is veelal persoonlijk contact nodig om een totaalbeeld van de situatie te krijgen. Het ligt daarom ook voor de hand dat tijdens een gesprek met de ouder(s) het een en ander wordt besproken. De aanvrager kan bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD en/of het Samen Doen team een aanvraag doen voor kinderopvang op sociaal medische indicatie.

Samen Doen beoordeelt altijd in overleg met de jeugdgezondheidszorg of er sprake is van gronden voor een sociaal medische indicatie. Er wordt gewerkt met een afwegingskader om te bepalen of er voldoende gronden zijn voor een sociaal medische indicatie, de benodigde omvang van de kinderopvang en de duur van de indicatie.

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is opgenomen dat een door de jeugdige of zijn ouder(s) ondertekend verslag als aanvraag wordt aangemerkt.

 

Artikel 4 Inhoud van de beschikking

Op grond van de aanvraag en de beoordeling door Samen Doen en de jeugdgezondheidszorg of er voldoende gronden zijn voor een indicatie wordt een besluit genomen over de aanvraag. De aanvrager ontvangt daarvan een schriftelijke beschikking van het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 5 Subsidievaststelling en -uitbetaling

De ouder is rechthebbende op de subsidie, onder de voorwaarde dat hij instemt met uitbetaling aan de verzorger van de opvang. De subsidie wordt uitbetaald aan de organisatie voor kinderopvang die de opvang verzorgt. Daarmee heeft de aanvrager verder geen administratieve belasting in de vorm van het controleren en betalen van facturen en hoeft de aanvrager achteraf ook geen verantwoording af te leggen over de betalingen van de vergoeding aan de kinderopvanginstelling.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

De subsidieregeling bevat de gronden op grond waarvan een subsidie wordt geweigerd. Omdat de regeling het karakter van een vangnet heeft waarbij uitsluitend subsidie wordt verleend in geval er sprake is van een sociaal medische indicatie is het ontbreken daarvan een belangrijke en logische weigeringsgrond.

Het enkele feit dat ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of geen toeslag ontvangen omdat er sprake is van een schuld bij de belastingdienst is geen grond voor toekenning van subsidie er moet immers altijd sprake zijn van een sociaal medische indicatie.

Het enkele feit dat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag is geen grond voor weigering van subsidie voor kinderopvang.

Het enkele feit dat er sprake is van een oppasprobleem voor bijvoorbeeld het volgen van een (medische) behandeling is geen grond voor toekenning van subsidie. Er moet immers altijd sprake zijn van een sociaal medische indicatie.

Daarnaast kan de subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd worden als de aanvrager geheel of gedeeltelijk op basis van eigen kracht, met behulp van de sociale omgeving of een andere voorliggende voorziening, zoals bijv. de Wet langdurige zorgen/of de zorgverzekeringswet in de behoefte aan ondersteuning kan voorzien.

 

Artikel 7 Ingangsdatum subsidie kinderopvang

Uitgangspunt is dat de ingangsdatum van de subsidie voor kinderopvang niet wordt verleend voor kosten van kinderopvang die zijn gemaakt voor de datum van aanvraag. Alleen als dat leidt tot onbillijkheid van overwegende aard kan het college daarvan afwijken.

 

Artikel 8 Inlichtingenplicht

Bij gewijzigde omstandigheden die bijvoorbeeld de gronden voor de indicatie weg zouden kunnen nemen, zoals bijv. een wijziging in de gezinssamenstelling (vertrek van een huisgenoot of juist de komst van een nieuwe huisgenoot) is de aanvrager verplicht dat te melden.

Ook als de aanvrager besluit niet langer gebruik te maken van de kinderopvang waarvoor de vergoeding wordt verstrekt is de aanvrager verplicht dat direct te melden.

 

Artikel 9 De hardheidsclausule

Een te treffen voorziening, die niet in subsidieregeling is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie te passen.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

Beschikkingen afgegeven op basis de subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Hardenberg 2019 blijven van kracht voor de resterende periode zoals opgenomen in de beschikking.

 

Bijlage 1 Schema voorliggende reguliere vormen van kinderopvang

categorie

doel

Leeftijd

aanbod

kosten ouders

bijzonderheden

Kinderopvang algemeen

gericht op het kunnen combineren van werk en opvoeden

0-12

 • -

  Dagopvang 0-4 jaar

 • -

  Peuteropvang 2-4 jaar

 • -

  Buitensch. opvang 4-12

 • -

  Gastouderopvang 0-12

 • -

  De door de instelling gehanteerde uurprijs

  +

 • -

  Inkomensafhankelijke tegemoetkoming per uur van de belastingdienst: kinderopvangtoeslag (KOT)

Gemeente heeft niet of nauwelijks invloed op het aanbod, dit komt op basis van vraagsturing tot stand, ouders kiezen waar zij heen willen en worden voor de kosten inkomensafhankelijk gecompenseerd via de kinderopvangtoeslag (KOT)

Indien een inwoner een uitkering van de gemeente ontvangt en aan één van de volgende criteria voldoet komt deze in aanmerking voor een aanvullende tegemoetkoming in de meerkosten en de eigen bijdrage van de kinderopvang, die vanuit de gemeente wordt verstrekt: de inwoner en zijn/haar toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus

Peuteropvang

gericht op ontwikkelingsstimulering en is een vorm van “pre-onderwijs” voor alle peuters

2-4

 • -

  Vanaf 2020 2 (lange) dagdelen per week (2 x 4uur gemiddeld) binnen de dagopvang in peutergroepen

 • -

  Met KOT Inkomensafhankelijke tegemoet koming per uur van de belastingdienst:

 • -

  Zonder KOT inkomensafhankelijke ouderbijdrage (met subsidie van gemeente aan de instelling)

Subsidie van gemeente verloopt via de instellingen op basis van prestatieafspraken voor zover de financiering niet via de KOT verloopt

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

bij (lichte) ontwikkelingsachterstand van het kind of vergroot risico daarop is feitelijk toch een vorm van “pre-onderwijs” (financiering vve verloopt via doeluitkering OCW die specifieke voorwaarden stelt aan de kwaliteit van het aanbod) altijd inzet via indicatie JGZ-GGD.

2-2,5

2,5-4

 • -

  vanaf 2020 van 2 tot 2,5 jaar minimaal 8 uur per week gemiddeld in de dagopvang (lange dagdelen 2 x 4 uur)

 • -

  vanaf 2020 minimaal 16 uur per week gemiddeld in de dagopvang (lange dagdelen 4 x 4 uur)

 • -

  Hardenberg: vaste lage eigen bijdrage van ca € 15 per mnd.

Voorschools: met extra aandacht wordt deze doelgroep binnen het bestaande aanbod met een intensief programma extra aandacht geboden om zo mogelijk achterstand in te lopen

Subsidie van gemeente verloopt via de instellingen op basis van prestatieafspraken

Vroegschools: het onderwijs is verantwoordelijk voor het vervolg in groep 1 en 2, doorgaande leer-, zorg- en ontwikkelingslijn

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

gericht op normalisering van het gezins- en opvoedingsklimaat

0-12

 • -

  Dagopvang 0-4 jaar

 • -

  Peuteropvang 2-4 jaar

 • -

  Buitensch. opvang 4-12

 • -

  Gastouderopvang 0-12

 • -

  Hardenberg: volledige vergoeding via subsidie voor max een half jaar

Is in feite een tijdelijk vangnet als andere bovenstaande categorieën niet voorzien. Het is tijdelijk en er wordt gewerkt naar een situatie waarbij men terugvalt op het bovenstaande reguliere aanbod. Er moet sprake zijn van gronden voor een sociaal medische indicatie zoals genoemd in art. 2 van de subsidieregeling.