Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 77741Overige overheidsinformatieNOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND 2020

Noodverordening,

 

op grond van artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 176 Gemeentewet,

 

Apeldoorn, 16 maart 2020

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

 

Overwegende,

 

Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19);

 

Dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen;

 

Dat de minister voor Medische Zorg en Sport mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op basis van artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheid en met in achtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet Veiligheidsregio’s op 13 maart 2020 en op 15 maart 2020 opdracht heeft gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in de periode van 13 maart tot en met 6 april 2020 af te gelasten, waarbij dit ook geldt voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden;

 

Dat in verband met deze ministeriële opdracht door de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op vrijdag 13 maart 2020 en op 15 maart 2020 is bepaald dat hij ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden uitoefent;

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zes lid Gemeentewet;

 

Dat overeenkomstig deze bevoegdheid de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en oost-Gelderland heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, zoals onder andere evenementen/bijeenkomsten/activiteiten/wedstrijden/musea/theaters en dergelijke met meer dan 100 personen af te gelasten;

 

Dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden en gelet op de aanvullende maatregelen van 15 maart 2020 algemeen verbindende voorschriften te stellen;

 

Dat het onder deze omstandigheden noodzakelijk is om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken aanvullend op het gestelde in artikel 176, eerste lid, Gemeentewet ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen;

 

Dat deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

Gelet op:

Het bepaalde in artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 174, tweede lid, Gemeentewet juncto artikel 176 van de Gemeentewet;

 

Besluit van de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020)

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en oost-Gelderland (VNOG)

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG en de aanvullingen daarop d.d. 15 maart 2020,

gelet op de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maart 2020,

 

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

 

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), te weten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

 

Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publieke toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan war meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende ervan van overheidsinstellingen en zorginstellingen.

2. Het is verboden om een van de inrichtingen geopend te houden:

a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;

b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;

c. sauna’s;

d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;

e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).

3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

 

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4. Toezicht

Met toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:

a. alle gemeentelijke toezichthouders die rechtsgeldig door de besturen van de in de aanhef genoemde gemeenten of hun samenwerkingsverbanden zijn aangewezen;

b. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

c. door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;

d. door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;

e. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking eerdere noodverordening

1. Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

2. De Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maart 2020 wordt ingetrokken.

3. De verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en aan het hoofd van het arrondissementsparket Oost-Nederland.

 

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020.

 

 

Dit besluit is genomen door de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op 16 maart 2020 te Apeldoorn.

De voorzitter A.J.M. Heerts

Toelichting

Algemeen

In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland worden afgelast. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft mede namens de minister voor Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de (waarnemend) voorzitters van de veiligheidsregio’s om hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (kenmerk 1662578-203166-PG).

 

Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Daarbij is de opdracht gegeven om met ingang van 15 maart 2020 om 18.00 uur eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops te sluiten. Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Dit is een aanvulling op de maatregel om alle evenementen met meer dan honderd personen afgelast te houden en te verbieden, waaronder publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters. De maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020.

 

In verband met deze crisis heeft de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) besloten om ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters over te nemen. Daartoe behoort ook de bevoegdheid om in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, algemeen verbindende voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn (artikel 176, eerste lid, Gemeentewet). In deze noodverordening is daarvan gebruik gemaakt om de genoemde maatregelen juridisch uit te werken.

 

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Ook kan de (waarnemend) voorzitter van de veiligheids-regio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen (artikelen 125 van de Gemeentewet jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s).

 

Deze verordening staat er niet aan in de weg dat de (waarnemend) voorzitter van de veiligheidsregio gebruik maakt van andere bevoegdheden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zoals de bevoegdheid tot het geven van voorschriften van technisch-hygiënische aard in artikel 47 van de Wet publieke gezondheid, bevoegdheden in de Wet openbare manifestaties en de bevoegdheid tot het geven van bevelen ter beperking van gevaar in artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet (in combinatie met artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s).

 

Artikelsgewijs

Artikel 2, eerste lid

Het eerste lid bevat het op donderdag 12 maart 2020 aangekondigde verbod op samenkomsten van meer dan honderd personen. Vanwege het risico dat besloten ligt in de samenkomst van grote groepen personen kent het verbod een ruime reikwijdte. Het gaat niet alleen om vergunde evenementen, maar ook om andere samenkomsten waar meer dan honderd personen bij elkaar komen. In de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport wordt gesproken over musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden. Onder de definitie vallen ook markten waar meer dan honderd personen samenkomen. Het kan ook gaan om besloten samenkomsten van meer dan honderd deelnemers, zoals besloten (huwelijks)feesten in horeca of op bedrijventerreinen.

 

Het verbod heeft geen betrekking op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

 

Artikel 2, tweede lid

In het tweede lid zijn de maatregelen uitgewerkt die het kabinet op zondag 15 maart 2020 heeft bekendgemaakt. Ook alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops worden gesloten. De maatregelen inzake scholen en kinderopvang worden vanwege de noodzakelijke uitzonderingen voor kinderen van ouders met vitale beroepen in nauw overleg met de sector bepaald en zijn daarom niet in deze noodverordening opgenomen. Indien nodig kan de (waarnemend) voorzitter van de veiligheidsregio in concrete gevallen optreden.

 

Eet- en drinkgelegenheden (onderdeel a) is een brede omschrijving die duidt op gelegenheden waar ter plaatse de daar gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. De ratio achter dit verbod is dat voorkomen moet worden dat te veel mensen in een naar zijn aard beperkte ruimte gedurende enige tijd bij elkaar zijn, om zo besmettingsgevaar te beperken. Dit betekent dat ook eet- en drinkgelegenheden van (woon-)warenhuizen, shoppingcenters, grote supermarkten of andere winkels moeten sluiten. Inrichtingen waar niet langer ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars en markten.

 

Het verbod geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en drinken verkopen dat niet vers bereid wordt). Onder eet- en drinkgelegenheden worden voorts niet begrepen bedrijfskantines, bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels ten behoeve van hotelgasten.

 

Ook sauna’s vallen onder het verbod (onderdeel c), omdat dit een plek is waar naar zijn aard veel personen in een beperkte ruimte samenkomen. Onder sauna’s wordt mede begrepen andere vormen van wellness zoals een Turks stoombad, hammam, beauty farms, thermale baden, badhuizen, spa’s et cetera. Een deel van deze vormen van saunarecreatie valt bovendien onder zwembaden. Ook vergelijkbare wellness-voorzieningen bij hotels of andere recreatieve voorzieningen.

 

Het verbod in onderdeel d ziet op seksinrichtingen en seksbioscopen. Daaronder valt ook raamprostitutie.

 

Ook het openhouden van coffeeshops is verboden, behalve als afhaallocatie (onderdeel e). In dat geval dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden.

 

Artikel 3

Dit artikel maakt duidelijk dat iedereen verplicht is om bevoegd gegeven aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening onmiddellijk op te volgen. Het overtreden van deze verordening, inclusief het niet opvolgen van aanwijzingen, is als overtreding strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 4

Op basis van de Politiewet 2012 en de Wet veiligheidsregio’s treden de politie en de Koninklijke marechaussee op ter handhaving van deze verordening. Daarnaast worden in artikel 4 toezichthouders aangewezen ten behoeve van de bestuursrechtelijke handhaving van deze verordening.

 

Artikel 5

Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt er op de website van de deelnemende gemeenten een link naar de noodverordening gezet en wordt de noodverordening gepubliceerd in de gemeentebladen van de betrokken gemeenten.

 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in artikel 2 van deze verordening in beginsel gelden tot en met maandag 6 april 2020. Indien de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn, zal deze verordening zo spoedig mogelijk worden ingetrokken.

 

Vastgesteld op 16 maart 2020 te Apeldoorn