Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 77595Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Laag Beugt (naast 3c) Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Laag Beugt ong. (naast 3c) Heeswijk-Dinther’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPLaagBeugtHD-ow01.

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Laag-Beugt (tussen 3b en 3c) in Heeswijk-Dinther.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Hogere grenswaarden geluid

Voor het oprichten van de woningen overwegen burgemeester en wethouders ontheffing te verlenen voor het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (artikel 83 van de Wet geluid-hinder). Het ontwerpbesluit voor deze ontheffing ligt eveneens gedurende genoemde termijn ter inzage. Een zienswijze hierop kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

Heesch, 25 maart 2020