Verleende omgevingsvergunning Steltenberg 16, 8281 HL te Genemuiden

16 maart 2020

Steltenberg 16, 8281 HL te Genemuiden: voor het bouwen van een woning

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven