Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 7549Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

Omschrijving: Het oprichten en in werking hebben van een inrichting

Aanvrager: EurovetBV

Locatie: Oogstweg 27B te Zeewolde

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn vanaf donderdag 16 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 voor iedereen in te zien bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

 

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijze inbrengen. Schriftelijke zienswijze moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.

Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088-63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

 

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:

088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl

Kenmerk: HZ_WABO-94143

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken