Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 72707Plannen | ruimtelijkGEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND”

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2020 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Dintelmond” (planidentificatie NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan bevat een actualisatie van de planologische regeling voor het bedrijventerrein Dintelmond.

 

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

  • aanpassing van de aanduiding bij het bedrijf ADP naar “bedrijf tot en met categorie 5.3”;

  • een kleine aanpassing in de regels voor de mogelijkheden binnen de risicocontour PR 10-5;

  • een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het, onder voorwaarden, oprichten van stofreductie-schermen op een afstand kleiner dan 5 meter vanaf de perceelgrens;

  • de hoogte van de buitenopslag glas bij Maltha Glasrecycling Nederland BV is aangepast aan verleende vergunning (maximaal 12 meter hoogte);

  • afwijkingsmogelijkheid opgenomen om, met vergunning en onder voorwaarden, schoorstenen op te richten tot maximaal 40 meter hoogte;

  • de gebiedsaanduidingen ‘overige zone – reservering waterberging’ en ‘overige zone – rivierbed’ zijn verwijderd van de verbeelding.

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 26 maart tot en met 6 mei 2020 voor iedereen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door een ieder beroep worden ingesteld, voor zover het beroep is gericht tegen de wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degenen die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.