Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 7253VerordeningenWijziging Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden (3e wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid d.d. 3 december 2019;

 

overwegende, dat het gewenst is in verband met het kunnen verstrekken van subsidies ten behoeve van maatschappelijke accommodaties het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden te wijzigen;

 

gelet op artikel 3 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019;

 

besluit:

 

het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden te wijzigen (3e wijziging) en aan hoofdstuk 3 paragraaf 3.4 met de navolgende tekst in te voegen.

 

 

 

 

Artikel I

Na artikel 3.3.7 wordt de navolgende wijziging ingevoegd, luidende:

 

Paragraaf 3.4 Accommodaties in de samenleving

 

Artikel 3.4.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van investeringen in de maatschappelijke accommodaties binnen de gemeente Coevorden, om daarmee de rechtspersonen behorende tot de doelgroep middels een eenmalige financiële impuls te ondersteunen om er zorg voor te dragen dat accommodaties in stand blijven en voldoen aan de huidige en toekomstige behoefte en vraag naar kwaliteit.

 

 

Artikel 3.4.2 Afbakening

Onder maatschappelijke accommodaties wordt verstaan de accommodaties die nodig zijn om door de gemeente benoemde maatschappelijke doelstellingen op met name het gebied van leefbaarheid/welzijn te realiseren. Zoals in het Raadsakkoord benoemd als Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.

Nadrukkelijk gaat het niet om accommodaties die in eigendom en beheer van de gemeente zijn. Eveneens gaat het niet om accommodaties die worden ingezet voor religieuze en/of daarmee verband houdende (maatschappelijke) activiteiten.

 

 

Artikel 3.4.3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan niet winst beogende rechtspersonen die eigenaar zijn of ander zakelijk recht hebben op maatschappelijke accommodaties welke onderdak bieden aan activiteiten op het gebied van sociale cohesie, welzijn, cultuur. De accommodaties in de gemeente Coevorden die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in bijlage 1.

 

 

Artikel 3.4.4 Subsidiabele activiteit

Subsidie voor een maatschappelijke accommodatie kan worden verstrekt voor een incidentele investering in groot onderhoud/renovatie/verbouw/verduurzaming.

 

 

Artikel 3.4.5 Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie middels het door het college ter beschikking gestelde aanvraagformulier aan en dient deze in via: info@coevorden.nl

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019, worden bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

- een de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat er in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan steun van overheidsorganen is ontvangen

- Financiële gegevens waaruit de financiële positie van de aanvrager blijkt.

- opgevraagde offertes welke de aanvraag onderbouwen.

 

 

Artikel 3.4.6 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking de kosten van de investering.

 

 

Artikel 3.4.7 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond vast op 1 miljoen euro.

 

 

Artikel 3.4.8 Subsidiehoogte

In de programmabegroting is ingaande 2019 een reserve van 1 miljoen opgenomen.

De subsidie wordt bepaald op basis van de kosten van de investering na aftrek van :

- eigen inzet/middelen

- fondsen/sponsoren

- rijks-/provinciale subsidies

- budgetten verduurzaming en vastgoed

- stimuleringsfonds/dorpsbudget

 

 

 

Artikel 3.4.9 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

- de activiteit naar het oordeel van het college niet bijdraagt aan het beoogde doel van de subsidie.

- er voor dezelfde subsidiabele activiteit na 1 januari 2016 reeds eerder een subsidie is verstrekt.

 

Artikel 3.4.10 Verdeelsystematiek

 

  • 1.

    Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 

  • 2.

    Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen door middel van loting.

 

Artikel 3.4.11 Verlening en bevoorschotting

De subsidie wordt verleend en bevoorschot op de in de beschikking tot subsidieverlening bepaalde wijze.

 

Artikel 3.4.12 Vaststelling

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk dertien weken nadat de subsidiabele activiteit is beëindigd door het college te zijn ontvangen.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden op 3 december 2019,

, de burgemeester , de secretaris

B.J. Bouwmeester B.M. de Vries

Bijlage 1  

Lijst van maatschappelijke accommodaties in de gemeente Coevorden welke in aanmerking kunnen komen voor een subsidie uit de reserve Accommodaties in de samenleving.

- Wijkgebouw Pikveld/Heege Noord

- Wijkgebouw BSV de Poppe

- Wijkgebouw BSV de Binnenvree

- Wijkgebouw BSV Tuindorp

- Dorpshuis Zweeloo

- Dorpshuis Steenwijksmoer

- Dorpshuis Geesbrug

- Dorpshuis Dalerveen

- Dorpshuis Wachtum

- Dorpshuis Wezuperbrug

- Dorpshuis Zwinderen

- Dorpshuis Holsloot

- Dorpshuis De Kiel

- Dorpshuis ’t Haantje

- MFC (multifunctioneel centrum) Dalen

- MFC (multifunctioneel centrum) Sleen

- Openluchtzwembad Zwinderen

- Openluchtzwembad Noord Sleen

- Openluchtzwembad Zweeloo

- Openluchtspel Zweeloo