Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 69885Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 10 maart 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 10 maart 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Raadsvoorstel tussentijdse wijziging APV (o.a. toevoegen dB(C)-norm)

Het college heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019 en een geconsolideerde versie vast te stellen, waarin de wijzigingen zijn verwerkt.

 

Beheerregeling informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2020

Het college heeft besloten de ‘Beheerregeling informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2020’ vast te stellen en deze op 19 maart 2020 in werking te laten treden.

 

Brief wijziging spelregels WIZ

Het college heeft besloten de ingekomen brief over de spelregels van Woning in Zicht te beantwoorden en de raad hierover te informeren.

 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Limbogt B.V. Oliviersweg 9 Oisterwijk

Het college heeft besloten de raad te vragen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het projectafwijkingsbesluit voor Limbogt B.V. Oliviersweg 9

 

Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel

Het college heeft besloten vier maal per jaar gratis grof tuinafval in te zamelen in de kern Moergestel. Daarnaast is besloten ook gratis compost ter beschikking te stellen aan bewoners bij de firma Bruurs tijdens openingstijden.

 

Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.

Het college heeft de concept 'Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.' vastgesteld en heeft besloten de visie gedurende 4 weken ter inzage te leggen.

 

Raadsvoorstel scenario’s bereikbaarheid/mobiliteit en leefbaarheid

Het college heeft besloten de raad een voorstel voor te leggen voor het vaststellen van een richtinggevend toetsingskader op het gebied mobiliteit.

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 16a’

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 16a’ ter inzage te leggen voor zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de beëindiging van de agrarische bedrijfsbestemming en uitbreiding van het recreatiebedrijf aan de Zandstraat 16a en de verruiming van een recreatiewoning aan de Zandstraat 3a. Tevens is een raadsinformatiebrief vastgesteld.

 

Vaststelling bestemmingsplan “De Logt 3a Oisterwijk”

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan “De Logt 3a, Oisterwijk” ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Verklaring van geen bedenkingen varkenshouderij Oisterwijksebaan 6

- Op 18 november 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van de varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom.

- De gemeenteraad heeft op 19 september 2019 besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren. In navolging op dit besluit heeft de raad op 7 november 2019 de daarbij behorende motivatie vastgesteld.

- De weigering van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is een bindend advies aan het college. Het college heeft daarom op 26 november 2019 het ontwerpbesluit genomen om de omgevingsvergunning te weigeren.

- Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen en hierop is 1 zienswijze ingediend. Deze reactie is samengevat en beantwoord in een nota zienswijzen. Hieruit blijkt dat de eerdere motivatie van de raad vervalt en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

- Het college heeft op 10 maart 2020 besloten de nota zienswijzen vast te stellen en stelt de raad nu tevens voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

- Het bijbehorend raadsvoorstel wordt in de raadsvergadering van 16 april 2020 behandeld.

 

Bijdragen in de kosten tot aanleggen infiltratieriool en dempen sloot

Het college heeft besloten 50% bij te dragen in de kosten, tot maximaal € 7.000,- voor de aanleg van infiltratieriool en het dempen van een sloot.

 

Haaren: Aanpassing budget projecten Torenstraat en Leunisdijk

Het college heeft (in het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi) ingestemd met het collegebesluit van de gemeente Haaren van 11 maart 2020 om in te stemmen met de votering van een krediet van € 317.577 voor de reconstructie van de Torenstraat en € 697.500 voor de reconstructie van de Leunisdijk. Het betreft 2 projecten in de dorpskernen Helvoirt en Esch waarvoor in het verleden budgetten zijn gereserveerd in de voorziening in de balans van Haaren. Met de nu genoemde meerkosten wordt met ingang van 2021 door de ontvangende gemeenten rekening gehouden in het te actualiseren GRP.

 

Plan van nieuwe basisscholen 2021-2023

Het college heeft besloten de raad een voorstel te doen tot het vaststellen van een plan van nieuwe basisscholen voor het tijdvak 2021-2023.

 

Visie en uitvoeringsplan LHBT+ 2020 – 2022

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de aanpak Regenboog gemeente en uitvoeringsplan LHBT+ 2020 – 2022 vast te stellen.

 

Kaders veehouderijbeleid 2020

Het college heeft besloten om het raadsvoorstel over de kaders veehouderijbeleid 2020 voor te leggen aan de raad.