Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2020, 69746Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning - Meinweg ongenummerd - Herkenbosch

Meinweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie B, perceelnummer 3369 en 3370 in Herkenbosch: het verwijderen van beplanting en het verbeteren van de toegangsweg. Periode bezwaar: 7 maart t/m 18 april 2020. Reguliere procedure.

Hieronder leest u welke omgevingsvergunningen wij hebben verleend. Bij de reguliere procedure kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Een besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Als het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het slopen of wijzigen van een monument, treedt het besluit niet in werking voordat de bezwaar- of beroepstermijn verstreken is. Is in deze gevallen ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.