Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2020, 69703Overige overheidsinformatieBeschikking Ambtshalve uitschrijven uit de basisregistratie personen

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Roerdalen. Uit onderzoek van de afdeling Servicepunt Roerdalen is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet mogelijk is door toezending aan belanghebbende.

Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen heeft besloten de volgende personen met ingang van de aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Zij zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen).

 

Naam: A.El Hamouni

Geboortedatum: 12-10-1998

Datum van uitschrijving: 29 januari 2020

 

Naam: Roloff, S.

Geboortedatum: 10-06-1979

Datum van uitschrijving: 13 februari 2020

 

Naam: Samu, S.

Geboortedatum: 15-02-1982

Datum van uitschrijving: 13 februari 2020

 

Naam: Roegiers, E.R.

Geboortedatum: 03-06-1961

Datum van uitschrijving: 21 januari 2020

 

Datum: Neagoe, V.G.

Geboortedatum: 16-04-1994

Datum van uitschrijving: 21 januari 2020

 

Datum: Van Geleen, J.H.M.

Geboortedatum: 30-09-1966

Datum van uitschrijving: 21 januari 2020

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en een duidelijke omschrijving van uw bezwaar.

Als u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.