Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 68352Beschikkingen | afhandelingGemeente Zutphen, Zutphense Sportdag op 13 mei 2020 op de sportvelden van Be Quick aan de Laan naar Eme 97 in Zutphen

 

Status: verleend

Op 11 maart 2020 is een evenementenvergunning verleend Zutphense Sportdag op 13 mei 2020 op de sportvelden van Be Quick aan de Laan naar Eme 97 in Zutphen.

De vergunning geldt voor het organiseren van een schoolsportdag voor de groepen 6 en 7 van elf Zutphense basisscholen en het gebruik van een omroepinstallatie en het laten horen van versterkte muziek.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

  • Naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 18 maart 2020

De burgemeester van Zutphen