Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 67671Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Koekampweg 4, 5374 PD Schaijk; het plaatsen van zonnepanelen op een perceel grond (aanvraag ontvangen 29 februari 2020)

Burgemeester Schoutenstraat 30, 5374 HC Schaijk; het aanleggen van een inrit (aanvraag ontvangen 1 maart 2020)

Monseigneur Borretstraat 1, 5375 AA Reek; het wijzigen van de ketelruimte van de kerk (aanvraag ontvangen 4 maart 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Zandvoortseweg 1, 5375 JA Reek; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit 3 gebouwen die staan op een militair terrein (melding ontvangen 28 februari 2020)

Burgerveld 47, 5411 TE Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen 2 maart 2020)

Schansweg 3, 5374 NR Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een stal (melding ontvangen 2 maart 2020)

Lochtenburgstraat 2, 5374 NZ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van 2 schuren (melding ontvangen 3 maart 2020)

Melkpad 60, 5411 GB Zeeland; het verwijderen van een asbesthoudend paneel in het kader van gevelonderhoud van een woning (melding ontvangen 3 maart 2020)

Rector van Gerwenstraat 8, 5411 EH Zeeland; het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot uit de kap van de woning (melding ontvangen 3 maart 2020)

Duifhuisstraat 2, 5374 SB Schaijk; het slopen van een voormalige woning (melding ontvangen 3 maart 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Broksteeg 5, 5374 BE Schaijk; het veranderen van een vleesvarkenshouderij (aanpassen stallen met ander stalsyteem). Deze aanvraag is d.d. 2 maart 2020 ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; het plaatsen van een luchtwasser (vergunning verzonden 4 maart 2020)

Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland; het tijdelijk (gedurende een periode van maximaal 2 jaar) toestaan van kleinschalig begeleid wonen met 24-uur zorg en het bieden van dagbesteding (vergunning verzonden 4 maart 2020)

Dokter Langendijklaan 3, 5374 RM Schaijk; het bouwen van 2 padelbanen en het – ten behoeve daarvan – kappen van naaldbomen (vergunning verzonden 5 maart 2020)

Blazoenlaan (achter 12 en 14) en Kerkstraat (achter 101 en 101a) te Zeeland; het plaatsen van een keerwand tussen woonpercelen (vergunning verzonden 6 maart 2020)

Besluit maatwerkvoorschriften reguliere voorbereidingsprocedure:

Willibrordusweg 9, 5374 NE Schaijk; het afwijken van de minimale afstand tussen de ventilator en de eerste wasstap binnen een luchtwassysteem (dossiernummer MM-2019-0016). Besluit verzonden 5 maart 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het besluit tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.