Gemeente Hattem - Verordening tot 1e wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

 

 

De raad van de gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het College, no. 21495, d.d. 9 maart 2020,

 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4 eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5 eerste lid, 2.1.6, (2.1.7), 2.3.6 vierde lid en 2.6.6 eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 3.8, tweede lid, en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015,

 

overwegende

het noodzakelijk is om ingezetenen te ondersteunen als zij beperkingen ondervinden in hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid en zij niet in staat zijn om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, met hulp van het sociale netwerk of met gebruikmaking van algemene voorzieningen hiervoor een oplossing te vinden;

het noodzakelijk is om ingezetenen met psychische of psychosociale problemen en ingezetenen die vanwege huiselijk geweld of om andere redenen de thuissituatie hebben verlaten, te ondersteunen bij het zich handhaven in de samenleving als zij hier niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, of met hulp van het sociale netwerk of met gebruikmaking van algemene voorzieningen toe in staat zijn;

het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen met betrekking tot de invulling van de plicht tot ondersteuning.

 

 

b e s l u i t:

 

tot vaststelling van de ‘Verordening tot 1e wijziging van de v erordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2020’ :

 

 

 

 

 

 

 

Art ikel I

Bijlage 1 Kostprijzen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen Wmo:

Het tarief informeel pgb huishoudelijke hulp 1 (Schoon huis) en huishoudelijke hulp 2 (Regie op gestructureerd huishouden) van maximaal €12,50 per uur wordt vervangen door het tarief maximaal €14,50 per uur.

 

Het percentage van maximaal 62,5% van de in lid 1 van artikel 5.22 Regeling langdurige zorg genoemde gangbare vergoeding per uur wordt vervangen door het percentage maximaal 72,5%.

 

Artikel II

De citeertitel van deze verordening is: Verordening tot 1e wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020.

 

Artikel III

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 9 maart 2020. De raad van

de gemeente Hattem,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven