Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 65542VerordeningenVaststellen wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2007

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2007:

Artikel I Wijziging verordening

De Algemene plaatselijke verordening 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 50a APV wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Het is verboden in de door het college aan te wijzen gebieden fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

Artikel II Slotbepalingen

1. Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2007 – 2020-I.

2. Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 27 februari 2020.

De griffier, De voorzitter,

C. ELKEN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS