Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 65526BeleidsregelsBeleidsregel verkeerd gestalde (brom) fietsen, wrakken en weesfietsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Overwegende

 • -

  dat in het belang van het uiterlijk aanzien en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van (voet) paden, trappen en fietsstallingen het noodzakelijk wordt geacht om nadere regels te stellen ten aanzien van het verwijderen van verkeerd gestalde (brom) fietsen en weesfietsen;

 

 • -

  dat in art. 50a van de APV regels zijn vastgesteld over overlast van een fiets of bromfiets en weesfietsen;

Besluit vast te stellen de navolgende Beleidsregel verkeerd gestalde (brom) fietsen, wrakken en weesfietsen:

 

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt onder een fiets eveneens een bromfiets verstaan.

 • 2.

  Wekelijks, indien nodig vaker of minder vaak, worden verkeerd gestalde fietsen verwijderd uit de aangewezen gebieden.

 • 3.

  Eénmaal per maand, indien nodig vaker of minder vaak, worden weesfietsen en fietswrakken verwijderd uit de aangewezen gebieden.

 • 4.

  De verwijdering wordt op de voor de eigenaar minst bezwarende manier uitgevoerd. Dit betekent dat geen dan wel zo weinig mogelijk schade aan een fiets wordt veroorzaakt als de fiets bijvoorbeeld voorzien is van een (ketting)slot dat voor verwijdering moet worden doorgeknipt.

 • 5.

  Eigenaar van de fiets is degene die de fiets met zijn/haar sleutel kan openen of met nota’s kan aantonen dat het gaat om zijn/haar fiets.

Artikel 2. Verwijdering verkeerd geplaatste (brom) fietsen in aangewezen gebieden (artikel 50a lid 1 APV)

 • 1.

  Op grond van art. 5:24 Awb (bestuursdwang) bestaat de bevoegdheid om bromfietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen onbeheerd worden aangetroffen, te verwijderen.

 • 2.

  Alvorens wordt overgegaan tot verwijdering wordt per fiets een last onder bestuursdwang opgesteld, door middel van een label of sticker die aan de fiets wordt geplakt. Hierop worden datum en constatering ingevuld. Tevens wordt een overzichtsfoto gemaakt waaruit blijkt welke fietsen verkeerd geparkeerd staan. Hierbij dient zichtbaar te zijn dat het label aan de fiets is bevestigd. Tussen het aanbrengen van het label en het verwijderen van de desbetreffende fiets moet tenminste 2 uur verlopen zijn.

Artikel 3. Verwijdering van (brom)fietsen die gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan (artikel 50a lid 1 APV)

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan besloten worden dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Deze bevoegdheid wordt ontleend aan art. 5:31 Awb. Dit kan enkel indien de situatie zo spoedeisend is, dat een schriftelijk besluit niet kan worden afgewacht.

 • 2.

  Van een spoedeisend geval is sprake indien een fiets geparkeerd staat voor een (nood) uitgang, brandkraan of op een blindegeleidestrook.

 • 3.

  Voorafgaand aan de verwijdering wordt een foto gemaakt waaruit blijkt dat de fiets gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatige of veilige gebruik hiervan. Zo spoedig mogelijk na het verwijderen van de fiets wordt alsnog een schriftelijk besluit opgesteld.

Artikel 4. Verwijdering wees(brom)fietsen in aangewezen gebied (artikel 50a lid 2 APV)

 • 1.

  Fietsen die, nadat deze zijn voorzien van een label, langer dan 28 dagen onafgebroken zijn blijven staan in het aangewezen gebied, worden verwijderd op grond van art. 5:24 Awb.

 • 2.

  Alvorens hiertoe mag worden overgegaan stelt een medewerker een last onder bestuursdwang op, door middel van een sticker of label waarop wordt meegedeeld dat sprake is van een last onder bestuursdwang en dat de bromfiets dezelfde dag verwijderd dient te zijn. Tevens wordt een foto gemaakt van de fiets waaruit blijkt dat deze gelabeld is.

Artikel 5. Bewaarplaats

 • 1.

  Nadat tot verwijdering van een fiets is overgegaan, wordt de fiets overgebracht naar de Bentinckslaan 78 te Hoogeveen waar deze minimaal 13 weken wordt bewaard. Burgers kunnen op maandag en donderdag van 9:00-12:00 terecht om hun fiets daar op te halen.

 • 2.

  Na 13 weken mag een fiets zoals bedoeld in lid 1 worden vernietigd of verkocht op grond van art. 5:30 Awb.

 • 3.

  Een fiets met een waarde van €450,- of meer dient ten minste één jaar te worden bewaard. Van het label of het schriftelijke besluit (indien het gaat om een gevaarlijk geparkeerde fiets) wordt een kopie/foto gemaakt en het origineel wordt meegegeven aan de eigenaar.

 • 4.

  Na één jaar mag een fiets zoals bedoeld in lid 3 worden vernietigd of verkocht op grond van art. 5:30 Awb.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen Hoogeveen.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen op 4 februari 2020.

 

De secretaris, De voorzitter,

N. Kramer, K.B. Loohuis