VRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN GEWIJZIGDE LOCATIE ORAC’S GEUZENKWARTIER II (BUURT 8), SCHEVENINGEN, DEN HAAG

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

- in het raadsvoorstel inzake 5e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 900 extra (RIS297091) besloten is om in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

- in het raadsvoorstel inzake 5e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s): 900 extra (RIS297091) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

- op basis van deze criteria een ontwerp plaatsingsplan is opgesteld;

- het definitief plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers Geuzenkwartier (RIS304033) op 3 december 2019 is vastgesteld;

- één locatie gewijzigd wordt;

- belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijzen op het plaatsingsplan kenbaar te maken.

 

besluit:

 

I. belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan gewijzigde locatie ondergrondse restafvalcontainers Geuzenkwartier (buurt 8), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: "PROGRAMMA ORAC’S 5E PROGRAMMA 900 EXTRA; 08 Geuzenkwartier (Scheveningen); Het ontw. gew. loc. op het def. PP".

 

II. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 3 maart 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

 

de secretaris a.i.,

 

de wnd. burgemeester,

 

 

 

Ilma Merx

 

Johan Remkes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Voor de buurt Geuzenkwartier (buurt 8) is op 3 december 2019 het definitief plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers Geuzenkwartier vastgesteld (RIS304033). Er is sprake van één gewijzigde locatie ten opzichte van het definitief plaatsingsplan:

 

- De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 08-07A wordt verplaatst naar de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 122. Dit in verband met een ingediend beroepschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De wijziging is aangeduid met locatienummer 08-07B.

 

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de locaties van het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Plattegrond

 

Inzien

U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door:

 • 1.

  het digitale formulier op www.denhaag.nl/afval in te vullen

 • 2.

  een e-mail te sturen naar: oracs@denhaag.nl onder vermelding van 'Zienswijze, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 3.

  schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, afdeling Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van 'Zienswijze ORAC's ontwerp-plaatsingsplan, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan

 • 4.

  U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer 14 070.

 

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het locatienummer van de ondergrondse restafvalcontainer. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven.

 

Naar boven