Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 64070Beschikkingen | afhandelingVerleende woningvormingsvergunning: Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – het omzetten van 3 onzelfstandige kamers naar 2 zelfstandige woningen (27 februari, 201915670)

Deze verleende omgevingsvergunning ligt vanaf de dag na de genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Dit is kosteloos.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 11 maart 2020

Burgemeester en wethouders