Ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Diekink (fase 1)

NL.IMRO.0262.loBTDiekinkfase1-BP31.

 

Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Diekink (fase 1) voorziet in de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein van ongeveer 8 hectare ten noorden van de kern Lochem. Het gebied wordt begrensd door de Rossweg en de spoorlijn Zutphen-Hengelo. Het ontwerp besluit hogere grenswaarde is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wat betreft geluid. Aanleiding daarvoor is de voorgenomen realisatie van bedrijventerrein Diekink en de reconstructie van een deel van de Rossweg.

Contactpersoon J. Hoefnagels. Zaaknummer 2020-167676.

 

Ter Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit voor een hogere grenswaarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 12 maart voor de duur van zes weken tot en met 22 april 2020 ter inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan kan gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop "Zoeken plannen", waarna u de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het ontwerp bestemmingsplan of het planid-nummer (NL.IMRO.0262.loBTDiekinkfase1-BP31).

Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een directe link vinden naar de plaats waar het ontwerp bestemmingsplan digitaal kan worden ingezien. U kunt tevens het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarde op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien (standaard digitaal of op verzoek op papier).

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarde schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Een schriftelijke zienswijze over het ontwerp besluit hogere grenswaarde richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/zienswijzen, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Diekink (fase 1) of zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde. Voor het indienen van een digitale zienswijze heeft u uw DigiD inlogcode nodig.

Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:

 

 • 1.

  ontwerp bestemmingsplan of ontwerp besluit hogere waarde

 • 2.

  het zaaknummer 2020-167676

 • 3.

  uw naam en adres

 • 4.

  de datum waarop u de zienswijze indient

 • 5.

  onderbouwing van uw zienswijze.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222.

Naar boven