Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 61136VerordeningenDe raad van de gemeente Hoogeveen

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

gelet op artikel 96 Gemeentewet en artikel 3.4.2. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening bezwaarschriftencommissie Hoogeveen.

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening bezwaarschriftencommissie Hoogeveen wordt als volgt gewijzigd.

Na artikel 16 wordt een artikel 16a toegevoegd luidende:

Artikel 16a. Vergoedingen

  • 1.

    Aan de voorzitter van de commissie wordt vanwege zijn beroepsmatige deskundigheid per bijgewoonde vergadering een vergoeding toegekend van 300 % van de vergoeding waarop hij overeenkomstig artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers aanspraak maakt.

  • 2.

    Aan de leden van de commissie wordt vanwege hun beroepsmatige deskundigheid per bijgewoonde vergadering een vergoeding toegekend van 150 % van de vergoeding waarop zij overeenkomstig artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers aanspraak maken.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel III

De percentages genoemd in artikel 16a van de Verordening bezwaarschriftencommissie Hoogeveen wijzigen per 1 juli 2020 in 200 % voor de voorzitter en 150% voor de leden.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 27 februari 2020.

De griffier, De voorzitter,

C. ELKEN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS