Mandaat gemeente Veldhoven budgetten Transformatiefonds

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden,

 

in aanmerking genomen dat:

- de gemeente Veldhoven voor het regionaal verkregen budget van het Transformatiefonds en daartoe van de VNG en het Rijk de financiële middelen bestemd voor de regio ontvangt;

-het portefeuillehoudersoverleg ’21 voor de Jeugd’ van 19 juni 2019 akkoord is gegaan met de begroting 2019 van de projecten en daarmee met de verdeling van de middelen uit het Transformatiefonds;

- de gemeente Veldhoven de budgetten beheert voor de twee regionale projecten pleegzorg en civiel trajectberaad.;

- voor het regionale project ‘innovatie pleegzorg’ een subsidiemogelijkheid wordt opgezet om partners uit het veld met innovatieve ideeën voor vormen van pleegzorg te laten komen.

 

besluiten:

 

gelet op artikel 160, eerste lid respectievelijk artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet

 

 

 

 

 • 1.

  De gemeente Veldhoven te mandateren als rechtspersoon ten behoeve van de subsidietender ‘Innovatie Pleegzorg’.

 • 2.

  De gemeente Veldhoven te mandateren om namens de regio als rechtspersoon op te treden bij de inzet van deze regionale middelen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven of een gemachtigd collegelid of een gemachtigde medewerker verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden of een gemachtigd collegelid of een gemachtigde medewerker een overzicht van de door de gemeente Veldhoven uitgevoerde mandaatbesluiten.

 • 4.

  Dit besluit is bekendgemaakt in het gemeenteblad en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 •  

 

 

Reusel-De Mierden, 3 december 2019

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

secretaris

J.Eugster

burgemeester (wnd)

Naar boven