Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 60917VerordeningenReglement burgerlijke stand 2017 Gemeente Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

  c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

  d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  a. ambtenaren in dienst van de gemeente;

  b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen zolang de ambtenaar in dienst is van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie in dienst van de gemeente Hoogeveen vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 4.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de huwelijksvoltrekking in de gemeente Hoogeveen worden benoemd: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn benoemd en waarbij de benoeming en beëdiging nog niet is verlopen.

Artikel 4. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag gedurende de uren dat het gemeentehuis bij besluit van Burgemeester en Wethouders is opengesteld.

 • 2.

  Huwelijksvoltrekkingen met ceremonie kunnen op andere tijdstippen dan genoemd in lid 1 van dit artikel plaatsvinden.

 • 3.

  Het bureau is gesloten op het moment dat de openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 4.

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op woensdag om 09.00 en 09.15 uur in het gemeentehuis.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 7.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid gestelde openingstijden.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2017 gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  Het Reglement burgerlijke stand vastgesteld op 26 juni 2007 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Het reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 5 december 2017

.