Besluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord

DE BURGEMEESTER VAN WADDINXVEEN;

 

Overwegende dat,

 

 • -

  Er sinds 26 december 2019 tot heden 14 brandstichtingen van auto’s zijn gepleegd, telkens gedurende nachtelijke uren tussen ongeveer 00.30 en 06.00 uur;

 • -

  Er ten gevolg hiervan 22 voertuigen zijn beschadigd;

 • -

  Er ten gevolg hiervan 2 schuttingen vlam hebben gevat;

 • -

  De politie in alle gevallen uitgaat van brandstichting;

 • -

  Het gros van deze branden heeft plaatsgevonden in het noordelijk deel van Waddinxveen, meer precies het gebied ten noorden van de straten Kerkweg-Oost en Kerkweg-West te Waddinxveen;

 • -

  Dit onder de inwoners van Waddinxveen heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust, gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan eigendommen;

 • -

  Er op sociale media vanuit de inwoners aan de gemeente wordt gevraagd om maatregelen te nemen waaronder het plaatsen van camera’s;

 • -

  De tot nu toe getroffen maatregelen, zoals extra inzet van politie (extra surveillance en het verrichten van opsporingsactiviteiten) waarbij ondersteuning heeft plaatsgevonden uit andere basisteams uit het district, nog niet heeft geleid tot aanhouding van (een) verdachte(n);

 • -

  De politie heeft verzocht om cameratoezicht ter ondersteuning van hun eigen inzet;

 • -

  In het beleidsplan Veiligheid & Handhaving 2019-2022 is opgenomen dat flexibel cameratoezicht een middel is dat ingezet kan worden op een locatie waar sprake is van een veiligheidsprobleem;

 • -

  Het overleg als bedoeld in artikel 151c, derde lid, heeft plaatsgevonden op 27 februari 2020 en in dit overleg het wenselijk is gebleken om cameratoezicht toe te passen in het noordelijk deel van Waddinxveen omdat er in dit gebied de meeste branden hebben plaatsgevonden en de politie verwacht dat het effect op de belangrijke toegangswegen en/of verbindingswegen binnen dit gebied het grootst is;

 • -

  de camera’s binnen dit gebied zo nodig verplaatst kunnen worden;

 • -

  Met de officier van justitie en politie overlegd is, dat daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden tussen 23.00 uur en 07.00 uur en dat de camerabeelden gedurende deze periode rechtstreeks uitgelezen kunnen worden en deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 • -

  de camera’s voor een periode van twee maanden zullen worden ingezet en het effect van het cameratoezicht voor afloop van de ze periode zal worden geëvalueerd;

 • -

  De burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009 kan besluiten tot plaatsing van tijdelijke camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  Het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet daaraan stelt;

 • -

  De duur van plaatsing van de camera’s, het rechtstreeks uitkijken maximaal gedurende de periode tussen 23.00 uur en 07.00 uur en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel;

 • -

  De camera’s worden geplaatst op dusdanige wijze dat er geen woningen in het zichtveld van de camera’s staan dan wel er softwarematige maatregelen worden genomen zodat eventuele woningen niet in beeld worden gebracht zodat de privacy van omwonenden wordt gegarandeerd;

 • -

  Het plaatsen van camera’s binnen een hierna kenbaar te maken gebied noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009;

BESLUIT

 • 1.

  Het gebied als weergegeven op de kaart in bijlage 1, die deel uit maakt van dit besluit, aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst. Dit betreft het bebouwde gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen:

  Kerkweg-Oost, Kerkweg-West;

  Noordkade;

  Noordeinde;

 • 2.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en dat het cameratoezicht in het onder 1. aangewezen gebied zal plaatsvinden vanaf 2 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 • 3.

  Voor afloop van deze periode zal een evaluatie van het uitgeoefende cameratoezicht plaatsvinden.

 • 4.

  Vast te stellen dat het daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden tussen 23.00 uur en 07.00 uur en dat de camerabeelden gedurende deze periode rechtstreeks uitgelezen kunnen worden en deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.

Aldus besloten op 27 februari 2020

de burgemeester van Waddinxveen,

E.J. Nieuwenhuis

Bijlage: Kaart gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan door of namens wie het besluit is genomen.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit.

 

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank

Den Haag een voorlopige voorziening treffen als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hieraan zijn griffierechten verbonden. Meer informatie hierover bij de rechtbank Den Haag, of via www.rechtspraak.nl.

Het adres is: Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal uw verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Naar boven