Gemeenteblad van Heerde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeGemeenteblad 2020, 53751Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit gemeente Heerde 2020

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Heerde, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het ‘Mandaatbesluit gemeente Heerde 2020’ bestaande uit het mandaatbesluit aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris, het ondermandaatbesluit aan de afdelingsmanagers en het ondermandaatbesluit aan de medewerkers.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

 • 2.

  De burgemeester: de burgemeester van de gemeente Heerde;

 • 3.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  Ondermandaat: de bevoegdheid van een gemandateerde om aan hem gemandateerde bevoegdheid –al dan niet onder voorwaarden- door te mandateren aan een andere functionaris;

 • 5.

  Mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

 • 6.

  Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

 • 7.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 8.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2 Algemene uitgangspunten

Door gemandateerde vindt in ieder geval vooraf terugkoppeling plaats c.q. het besluit wordt aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan ter beslissing voorgelegd indien:

 • 1.

  een besluit voor de gemeente naar verwachting ingrijpende bestuurlijke, beleidsmatige, financiële, organisatorische en/of publicitaire consequenties krijgt of vermoedelijk kan krijgen;

 • 2.

  een besluit betrekking heeft op nieuw beleid dan wel sterk afwijkt van het tot dan toe gevoerde beleid;

 • 3.

  de burgemeester, het college of de hiërarchisch hogere functionaris dit kenbaar heeft gemaakt.

Hoofdstuk 2 De algemeen directeur/gemeentesecretaris

Artikel 3 Gemandateerde bevoegdheden algemeen directeur/ gemeentesecretaris

 • 1.

  Door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, wordt aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden;

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het daarvoor geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor de toepassing van hetgeen in het eerste lid staat opgenomen, geldt de vervangingsregeling zoals deze is opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Heerde.

Artikel 4 Van mandaat uitgesloten bevoegdheden algemeen directeur/ gemeentesecre-taris

Aangelegenheden als vermeld in bijlage 1.

Artikel 5 Beperking volmacht algemeen directeur/ gemeentesecretaris

De volmacht, zoals bedoeld in artikel 4, strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen krediet beschikbaar is.

Hoofdstuk 3 Ondermandaat afdelingsmanagers

Artikel 6 Ondergemandateerde bevoegdheden afdelingsmanagers

 • 1.

  Door de algemeen directeur/gemeentesecretaris wordt aan de afdelingsmanagers ondermandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot zijn taken behoort zoals deze zijn opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Heerde.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen van het aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris verleende mandaat, alsmede de vastgestelde taken en met inachtneming van het daarvoor geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

Artikel 7 Van mandaat uitgesloten bevoegdheden afdelingsmanagers

 • 1.

  Hetgeen in artikel 4 van deze regeling staat opgenomen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de afdelingsmanagers;

 • 2.

  Aangelegenheden als vermeld in bijlage 2.

Artikel 8 Beperking volmacht afdelingsmanagers

De volmacht, zoals bedoeld in artikel 7, strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen krediet beschikbaar is.

Hoofdstuk 4 Ondermandaat medewerkers

Artikel 9 Ondergemandateerde bevoegdheden medewerkers

 • 1.

  Door de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers wordt aan de medewerkers ondermandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen van besluiten ter uitvoering van bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot de doelstellingen en hoofdtaken van de afdelingen behoort en zoals deze zijn opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Heerde.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen van het aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris en aan de afdelingsmanagers verleende (onder)mandaat, alsmede de vastgestelde taken en met inachtneming van het daarvoor geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  Het mandaat heeft, onverminderd artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen betrekking op besluiten die leiden tot vaststelling of wijziging van het gemeentelijk beleid.

Artikel 10 Van mandaat uitgesloten bevoegdheden medewerkers

 • 1.

  Hetgeen in artikel 7 van deze regeling staat opgenomen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de medewerkers;

 • 2.

  Aangelegenheden als vermeld in bijlage 3.

Artikel 11 Beperkingen volmacht medewerkers

De volmacht, zoals opgenomen in artikel 10, sterkt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen krediet beschikbaar is.

Hoofdstuk 5 Plaatsvervanging

Artikel 12 Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid van de gemandateerde, treedt de hierna aangewezen vervanger in de plaats:

 • 1.

  de gemeentesecretaris wordt vervangen door de loco-gemeentesecretaris;

 • 2.

  een afdelingsmanager wordt vervangen door een plaatsvervangend afdelingsmanager;

 • 3.

  individuele medewerkers worden vervangen door hun afdelingsmanager.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 13 Redactie en ondertekening

In de krachtens mandaat genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders zijn genomen.

 

De ondertekening vindt plaats als volgt:

namens burgemeester en wethouders,

 

(persoonlijke ondertekening)

, functie van de mandataris.

 

Respectievelijk als volgt:

namens de burgemeester,

 

(persoonlijke ondertekening)

, functie van de mandataris.

Artikel 14 Inlichtingen

 • 1.

  De gemandateerden stellen de burgemeester, dan wel het college van burgemeester en wethouders in kennis van een krachtens mandaat genomen besluit waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat kennisneming door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van belang is.

 • 2.

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Heerde 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Het Mandaatbesluit gemeente Heerde 2018 wordt op het tijdstip als omschreven in het tweede lid ingetrokken.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders en burgemeester van Heerde,

d.d. 21 januari 2020.

het college van burgemeester en wethouders van Heerde,

de secretaris, de burgemeester,

De burgemeester van Heerde,

Mr. J.A. Koops-Scheele

 

Bijlage 1 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 4 van het Mandaatbesluit gemeente Heerde 2020 blijven voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad;

 • 2.

  Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie;

 • 3.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld;

 • 4.

  Het nemen van besluiten die leiden tot vaststelling of wijziging van gemeentelijk beleid;

 • 5.

  Het nemen van besluiten inhoudende de beslissing op een bezwaarschrift;

 • 6.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak op grond van de inspraakverordening;

 • 7.

  Het vaststellen van de inspraakprocedure voor een voorgenomen besluit;

 • 8.

  Het nemen van besluiten voor individuele gevallen, die niet onder een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel vallen, waaronder begrepen het toepassing geven aan hardheidsclausules in algemeen verbindende voorschriften die door de raad zijn vastgesteld;

 • 9.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's;

 • 10.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie;

 • 11.

  Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan;

 • 12.

  Het vaststellen en/of wijzigen van het Personeelshandboek;

 • 13.

  Het nemen van een crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:1 lid 1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 • 14.

  Hulp inroepen van ambtenaren van politie bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 • 15.

  Het nemen van een beschikking tot inbewaringstelling als bedoeld in artikel 29 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

 

Privaatrecht

Aanbestedingen

Zie bijlage 4.

 

Contracten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten etc.;

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad terzake om informatie heeft gevraagd.

 • 3.

  Het aanstellen of ontslaan van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Civiele en strafrechtelijke procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van civiele procedures;

 • 2.

  Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures;

 • 3.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure, indien hiervoor geen financiële middelen op de vigerende begroting beschikbaar zijn.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen;

 • 2.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure;

 • 3.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen en legaten;

 • 4.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van schenkingen van voorwerpen en van geldbedragen;

 • 5.

  Het besluit tot het doen van een schenking;

 • 6.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement;

 • 7.

  Het afgeven van borgstellingen.

 

B. Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten met een ander bestuursorgaan, waarbij de wederpartij wordt vertegenwoordigd door een bestuurder, met dien verstande dat in dat geval de burgemeester een machtiging kan verlenen aan een wethouder.

 

 • C.

  Personeelsaangelegenheden

 • 1.

  Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 7:669 en 7:677 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW);

 • 2.

  Het verlenen van ontslag waarbij een ontslagvergoeding wordt toegekend, die meer bedraagt dan € 25.000, - anders dan de transitievergoeding;

 • 3.

  Het inzetten van ambtenaren in geval van een staking bij een particulier bedrijf.

 

 • D.

  Overige aangelegenheden

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Heerde in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen;

 • 2.

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet;

 • 3.

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

 

Bijlage 2 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 7 tweede lid van het Mandaatbesluit gemeente Heerde 2020 blijven voorbehouden aan de algemeen directeur / gemeentesecretaris

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

Niet van toepassing

 

Privaatrecht

Aanbestedingen/contracten

Zie bijlage 4.

 

Civiele en strafrechtelijke procedures

Niet van toepassing

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Niet van toepassing

 

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

 • 1.

  Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;

 • 2.

  Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst anders dan bedoeld in Bijlage 1, onderdeel C, lid 1;

 • 3.

  Het wijzigen van de arbeidsduur overeengekomen in de arbeidsovereenkomst;

 • 4.

  Het besluit tot het toekennen van een transitievergoeding als bedoeld in artikel 7: 673 BW;

 • 5.

  Het toekennen van vergoedingen als bedoeld in hoofdstuk 3 Cao gemeenten;

 • 6.

  Het jaarlijks aanwijzen van verplichte brugdagen;

 • 7.

  Alle overige handelingen en/of besluiten zoals genoemd in het Personeelshandboek, Cao gemeenten en andere wet- en regelgeving op het gebied van personeel.

 

Bijlage 3 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 10 tweede lid van het Mandaat-besluit gemeente Heerde 2020 blijven voorbehouden aan de afdelingsmanagers

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

 • 1.

  Het nemen van besluiten tot het verlenen, weigeren en vaststellen, wijzigen en intrekken van incidentele subsidies welke niet zijn opgenomen in de subsidieregeling;

 • 2.

  Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en het doen van meldingen ten behoeve van de eigen afdeling, waaronder het doen van meldingen aan het College Bescherming Persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 3.

  Het nemen van besluiten tot een last onder bestuursdwang, dan wel daarvoor in de plaats het opleggen van een last onder dwangsom aan een overtreder, zowel op verzoek van derden, dan wel ambtshalve, alsmede de weigering een dergelijk besluit te nemen.

 • 4.

  Het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Privaatrecht

 

Aanbestedingen/contracten

zie bijlage 4.

 

Civiele en strafrechtelijke procedures

Niet van toepassing

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Het namens de gemeente uitbrengen van een offerte voor een door de gemeente te verrichten levering of dienst.

 

Machtiging

 • 1.

  Het verlenen van een machtiging tot het vertegenwoordigen van de gemeente in een publiekrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke procedure;

 • 2.

  Het ondertekenen van notariële akten.

 

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

 • 1.

  Het uitvoeren van de regelingen zoals genoemd in het Personeelshandboek;

 • 2.

  Het tekenen namens werkgever van een stageovereenkomst;

 • 3.

  Het tekenen namens werkgever van een werkervaringsovereenkomst;

 • 4.

  Het tekenen namens werkgever van een overeenkomst voor de inhuur van personeel en het accorderen van declaraties (facturen) die hieruit voortvloeien;

 • 5.

  Het verlenen van vakantieverlof zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof en verlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo);

 • 6.

  Bij uitdiensttreding van een werknemer, het laten uitbetalen van niet opgenomen verlof.

 • 7.

  Het verlenen van toestemming tot deelneming aan opleidingen, studiebijeenkomsten, congressen, seminars binnen het daarvoor beschikbare opleidingsbudget.

 

Bijlage 4: Aangelegenheden met betrekking tot aanbestedingen en het aangaan van overeenkomsten:

 

De gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en medewerkers zijn namens het college bevoegd tot:

 • 1.

  Het opvragen van offertes;

 • 2.

  Het nemen van alle besluiten tijdens een aanbestedingsprocedure;

 • 3.

  Het aangaan van overeenkomsten;

 

Voor de hierboven genoemde bevoegdheden geldt dat deze moeten passen binnen de kaders van de productramingen tot een maximale hoogte van en/of geldende inkoopprocedure:

 

De drempelbedragen behorende bij de verschillende inkoopprocedures staan vermeld in het geldende inkoopbeleid.

 

Op bovenstaande zijn uitgezonderd alle overeenkomsten die voortkomen uit de Notitie grondzaken.