Gemeente Zutphen, Zeldzaam Mooi Markt op 16 mei en 25 oktober 2020 in Zutphen

 

Status: verleend

Op 25 februari is een evenementenvergunning verleend Zeldzaam Mooi Markt op 16 mei en 25 oktober 2020 in Zutphen.

De vergunning geldt voor het organiseren van een markt met kunst en handgemaakte producten, het laten horen van licht en versterkte muziek, het verkopen van etenswaren en het plaatsen van marktkramen.

Verkeersbesluit

Vanwege de veiligheid op de weg moet u de volgende verkeersmaatregelen nemen:

op 16 mei 2020 van 07.00 uur tot 19.30 uur:

het afsluiten van de Laarstraat tussen Paardenwal en Hogestraatje en deze gesloten te verklaren voor voertuigen (inclusief fietsers/bromfietsers) door een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement van verkeerstekens en verkeersregels te plaatsen;

het instellen van een parkeerverbod voor de parkeervakken in het afgesloten deel van de Laarstraat.

 • 1.

  Op 25 oktober 2020 van 07.00 uur tot 19.30 uur:

  • a.

   het afsluiten van de Laarstraat tussen Paardenwal en Hogestraatje en deze gesloten te verklaren voor voertuigen (inclusief fietsers/bromfietsers) door een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement van verkeerstekens en verkeersregels te plaatsen;

  • b.

   het instellen van een parkeerverbod voor de parkeervakken in het afgesloten deel van de Laarstraat.

De grondslag voor deze verkeersmaatregel is artikel 18, lid 1, sub d, en artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

De wegsleepverordening Zutphen 2003 is op deze dagen/tijdstippen geldig.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 • Naam en adres van de indiener;

 • De dagtekening;

 • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 4 maart 2020

De burgemeester van Zutphen

Naar boven