Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 52547Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wabo, intrekken vergunning, op verzoek, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op verzoek, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning in te trekken van:

 

Adres

Omschrijving project

Stadsedijk 85 Heijningen

Maatschap Vergunst-Oudijk.

 

Intrekken vergunning Wabo omdat het Activiteitenbesluit milieubeheer thans op de inrichting van toepassing is.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 februari tot en met woensdag 8 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op woensdag 26 februari 2020.

Tot en met woensdag 8 april 2020 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist