Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2020, 51439Overige overheidsinformatieGemeente Uden - zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro - Volkelseweg 4, Uden

 

   

Partijen:

  • Gemeente Uden, hierna “Gemeente” genoemd

  • De heer X, de Besloten Vennootschap Square Projectontwikkeling III en de Besloten Vennootschap Qubus vastgoed ontwikkeling, hierna gezamenlijk “Initiatiefnemer” genoemd

 

Datum overeenkomst:

18 februari 2020

 

Locatie Exploitatiegebied:

Het gebied dat is gelegen aan de Volkelseweg 4 te Uden bestaande uit het kadastrale perceel Uden sectie C, nummer 4797.

 

Projectinhoud (Initiatief):

De Initiatiefnemer is voornemens om binnen het exploitatiegebied appartementen te realiseren.  

 

Hoofdlijnen overeenkomst

  • De Initiatiefnemer heeft de mogelijkheid om in het Exploitatiegebied onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico het Initiatief te ontwikkelen en te realiseren conform het (vast te stellen) plan en de nader overeengekomen voorwaarden;

 

  • De (plan)ontwikkeling ten behoeve van en de realisatie van het Initiatief vindt plaats op basis van het uitgangspunt dat dit zal plaatsvinden voor rekening en risico van de Initiatiefnemer;

 

  • De Initiatiefnemer heeft voor eigen rekening en risico een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen en de daarvoor vereiste onderzoeken laten uitvoeren;

 

  • De Initiatiefnemer betaalt aan de Gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het kostenverhaal voor het plangebied verzekerd is;

 

  • De Gemeente spant zich in om met inachtneming van het publiekrechtelijke kader en haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden de noodzakelijke (planologische) procedures en de benodigde vergunningsprocedures op te starten, te behandelen en, zo mogelijk, te voltooien;

 

  • Eventuele planschade komt voor rekening van de Initiatiefnemer.

 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.