Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 4903Beleidsregels



Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk

 

B.M. de Bruin, invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk;

 

overwegende, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015 voornoemde functionaris is aangewezen als de invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

dat het in verband met de doelmatigheid noodzakelijk is bevoegdheden/werkzaamheden in volmacht te geven;

 

gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Artikel 1 Volmachtverlening

Aan R. van Santbergen volmacht te verlenen om namens hem te beslissen op verzoeken tot het:

 • a.

  verlenen van uitstel van betaling voor vorderingen en belastingaanslagen;

 • b.

  treffen van betalingsregelingen voor vorderingen en belastingaanslagen;

 • c.

  verrekenen van openstaande vorderingen en belastingaanslagen;

 • d.

  aanmanen van (belasting)schuldigen;

 • e.

  uitvaardigen van dwangbevelen;

 • f.

  toestemming verlenen voor beslag op onroerende zaken;

 • g.

  doorhalen van het beslag op onroerende zaken:

 

Artikel 2 Ondervolmacht

R. van Santbergen is niet bevoegd ondervolmacht te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid.

 

Artikel 3 Ondertekening

Bij de uitoefening van volmacht worden stukken van de invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk als volgt ondertekend:

De invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

namens deze,

(Handtekening van de gevolmachtigde)

R. van Santbergen.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang een dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het intern mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Moerdijk wordt per datum van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Intern volmachtbesluit invorderingsambtenaar gemeente Moerdijk’.

 •  

Aldus vastgesteld bij besluit van 6 januari 2020.

De invorderingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

B.M. de Bruin