Aanpassing legesverordening in verband met invoering duurzame leges

De raad van de gemeente Den Helder;

 

 

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 december 2019,

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie Bestuur en Middelen op 20 januari 2020.

 

 

besluit:

 

  • 1.

    Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 door toevoeging van onderdeel 3.8.

  • 2.

    Te besluiten dat deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 september 2019 van kracht is geworden.

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 februari 2020

 

voorzitter

J.J. Nobel

griffier

M. Huisman

 

3.8

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of activiteit planologische strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.2.1 en 2.4 is verleend en een of meer van de onderstaande duurzaamheidsmaatregelen worden genomen, bestaat aanspraak op korting van leges. De korting bedraagt:

 

3.8.1

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het isoleren van bestaande gebouwen en na realisatie de totale isolatiewaarde van:

a. het dak een waarde heeft van Rc= 4,5 m2K/W of hoger, en/ of

b. de buitengevel een waarde heeft van Rc= 4,5 m2K/W of hoger

Van het op grond van onderdeel bouw verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel.

………..50%

 

En als in voorkomend geval niet meer 30 cm wordt afgeweken van de in het bestemmingsplan voor de betreffende locatie vastgelegde rooi-, dak- en gootlijnen of bouwvlakken van het op grond van onderdeel afwijken verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat geheel betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel

……….100%

3.8.2.

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanalen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp op het dak of aan de gevel

Van het op grond van de bouw verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel.

… ……50%

 

 

 

3.8.3

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een begroeid dak dat na realisatie een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 20 liter per m2

…………50%

 

Van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel

 

 

 

............100%

 

 

 

3.8.4.

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp die voorkomt op de meest recente versie van de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen.

……… .50%

 

Van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover deze betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel.

 

3.8.5

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler die voorkomt op de meest recente versie van de ISDE Apparatenlijst Zonneboilers

… … ..50%

 

Van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover deze betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel

 

3.8.6.

Indien bij nieuwbouw een hoger duurzaamheidsniveau wordt bereikt dan op grond van het Bouwbesluit 2012 wordt vereist:

 

3.8.6.1

Als een EPC van maximaal 0,0 wordt behaald:

 

 

Van het op grond van de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges een bedrag van:

€1.000

3.8.6.2

Als een EPC van maximaal 0,2 wordt behaald:

 

 

Van het op grond van de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges een bedrag van:

€750,-

3.8.7.

Voor de toepassing van onderdeel 3.8 wordt verstaan onder:

 

 

EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt;

 

 

ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie

 

 

Rc: Warmteweerstand (R) van een constructie (c);

 

 

Wp: Wattpiek, het energievermogen aan elektriciteit dat met een zonnepaneel kan worden opgewekt;

 

 

Zonnecollector: Apparaat dat zonlicht omzet in warmte

 

 

Zonnepaneel : Paneel dat bestaat uit meerdere zonnecellen waarmee

 

 

zonlicht omgezet wordt in elektriciteit

 

3.8.8

De in onderdeel 3.8 opgenomen bedragen en maximumbedragen gelden per project. Onder een project wordt verstaan een bouwplan dat of ontwikkeling die als eenheid moet worden beschouwd, gelet op de bouwkundige en perceelindeling, het opdrachtgeverschap, de eigendom, functie(s), bedoeling en karakter van het bouwplan. Verschillende omgevingsvergunningen of aanvragen voor omgevingsvergunning kunnen deel uitmaken van één project.

 

3.8.9

De in onderdeel 3.8 opgenomen kortingsbepalingen zijn van toepassing op aanvragen om omgevingsvergunning die in de periode vanaf 1 september 2019 zijn ingediend

 

3.8.10

Indien na gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat de duurzaamheidsmaatregelen niet zijn uitgevoerd of niet voldoen aan de daaraan in onderdeel 3.8 gestelde eis zal een bedrag ter grootte van de gegeven korting alsnog verschuldigd zijn.

 

 

Naar boven