Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de Makersregeling Helmond

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

 

Gelet op artikel 1.2 en artikel 1.5 van de Algemene Subsidieverordening Helmond,

en gelet op afdeling 4.2 van de Algemene wet Bestuursrecht.

 

Overwegende dat gemeente Helmond de behoefte heeft gesignaleerd om individuele makers gevestigd in Helmond te stimuleren en te ondersteunen.

 

Overwegende dat de Makersregeling Helmond is gericht op ondersteuning van professionele makers in het culturele domein. De regeling stelt makers in staat te werken aan de ontwikkeling van hun beroepspraktijk.

 

Overwegende dat de regeling mede in het leven is geroepen omdat de provincie Noord Brabant voorziet in matchingsmiddelen.

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Makersregeling Helmond

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  artistieke kwaliteit: toetsing aan vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht;

 • b.

  project: een in tijd en financiële middelen begrensde culturele activiteit;

 • c.

  professionele maker: individuele kunstenaar / vormgever die zich primair bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Makers met een bachelor van een kunstvakopleiding komen ook in aanmerking;

 • d.

  adviescommissie: beraad van deskundigen die aangezocht zijn om hun expertise ten behoeve van het kunst en cultuursysteem in de gemeente in te zetten;

 • e.

  zakelijke kwaliteit: toetsing van het cultureel ondernemerschap en de visie op de ontwikkeling van de eigen beroepspraktijk;

 • f.

  cultureel ondernemerschap is ondernemerschap waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • 1.

  Professionele makers, gevestigd in Helmond;

 • 2.

  Professionele makers die tezamen een collectief vormen, gevestigd in Helmond;

Artikel 1.3 Subsidievorm

 • 1.

  De gemeente verstrekt op grond van deze paragraaf subsidies.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan projecten van makers, zoals aangeduid in artikel 1.2.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  een maker of collectief van makers een aanvraag indient, als eerder in dat kalenderjaar al een subsidie in het kader van de Makersregeling Helmond is toegekend;

 • 2.

  een maker en het collectief waarvan deze onderdeel uitmaakt ieder voor hetzelfde project een subsidie aanvraagt;

 • 3.

  de einddatum van het project later is dan twee jaar na dag van indiening;

 • 4.

  met het project wordt gestart binnen twaalf weken na indiening van de subsidieaanvraag;

Artikel 1.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Het project draagt bij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de maker;

 • 2.

  de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd;

 • 3.

  de zakelijke kwaliteit binnen het project is geborgd;

 • 4.

  het project heeft effect of weerslag in de gemeente;

 • 5.

  het project draagt bij aan de diversiteit van kunst en cultuur binnen de gemeente;

 • 6.

  indien het project buiten Helmond plaats heeft kan worden volstaan met het aangegeven wat het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de maker.

 • 7.

  aan de aanvraag liggen ten grondslag:

  • a.

   een projectplan van maximaal 2 A4, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • b.

   een sluitende begroting met een helder dekkingsplan.

 • 8.

  minimaal 10 % van de begroting wordt gedekt uit andere bron dan de aangevraagde subsidie.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking. Niet in aanmerking komen in ieder geval kosten voor eten, drinken en recepties.

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.7 komen de kosten waarvoor de aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1.9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt maximaal € 10.000--.

Artikel 1.10 Adviescommissie

 • 1.

  De gemeente legt aanvragen voor subsidie als bedoeld in de artikelen 1.4 en 1.6 voor advies voor aan een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen.

 • 2.

  Aanvrager kan worden gevraagd zijn aanvraag mondeling toe te lichten bij de adviescommissie.

Artikel 1.11 Subsidieverlening

 • 1.

  In de subsidieverlening worden nadere afspraken vastgelegd over uitvoering, communicatie en kennisdeling van het project.

 • 2.

  Op een volledige aanvraag beslist het college binnen 8 weken na de ontvangst van de aanvraag.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde termijn kan door het college worden verlengd met ten hoogste vier weken.

Artikel 1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • 1.

  De aanvrager houdt de gemeente op de hoogte van alle veranderingen die de uitvoering van het project dusdanig wijzigen dat er sprake is van een ander project dan waarvoor subsidie is verleend.

 • 2.

  De aanvrager dient binnen 3 maanden na afloop van het project een financieel en inhoudelijk verslag in.

Artikel 1.13 Bekendmaking en in werking treding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus besloten op de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de burgemeester

drs. G.A.G.H. Wouters

de waarnemend-secretaris

Naar boven