Beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau

 

De raad van de gemeente Eindhoven heeft in de vergadering van 26 november 2019 het beeldkwaliteitsplan ‘Blixembosch Buiten Het Plateau’ vastgesteld.

 

Dit beeldkwaliteitsplan vervangt het op 8 januari 2011 vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blixembosch Noordoost voorzover het betreft het plangebied van het bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau).

 

Waarom is het beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau opgesteld?

Het plangebied van het bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau) maakt deel uit van het uitleggebied Blixembosch Noordoost dat is gesitueerd tussen de bestaande wijk Blixembosch en Rijksweg A50. Voor dit nieuwe uitleggebied is het bestemmingsplan Blixembosch Noordoost opgesteld, in procedure gebracht en sinds 2 mei 2012 onherroepelijk van kracht. In het bestemmingsplan Blixembosch Noordoost is dit gebied de Terrassen genoemd. Omdat is gebleken dat de voor deze locatie te bouwen woningen voor de woningmarkt niet haalbaar is, is er een alternatief plan opgesteld. Vanwege de strijdigheid met het geldend bestemmingsplan is het bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau) opgesteld dat als het nieuwe ruimtelijk juridisch kader dient voor de benodigde omgevingsvergunning voor het woningbouwproject dat voorziet in de bouw van grondgebonden woningen. Het plan wijkt slechts qua verschijningsvorm af en is daarom ook niet in overeenstemming met het voor Blixembosch Noordoost vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Gelet op de gewijzigde stedenbouwkundige inzichten voor de ontwikkeling van dit plangebied is voor dit gebied het nieuwe beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau opgesteld.

 

Het beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau

Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige invulling van het gebied is dat de bijzondere landschappelijke kwaliteiten, namelijk de voor Eindhoven unieke hoogteverschillen, herkenbaar blijven. De verkaveling dient daarin zodanig te worden opgezet dat het woningbouwprogramma in de tijd flexibel ingevuld kan worden.

Blixembosch Buiten Het Plateau vormt het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van het gebied Het Plateau. In dit document is de beoogde beeldkwaliteit van het gebied beschreven. Het omvat sfeer-/inspiratiebeelden van de beeldkwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte.

Het beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau is als bijlage bij dit gemeenteblad opgenomen. Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau vormt vanaf inwerkingtreding het kader voor de Welstand voor het plangebied van bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau). Alle ontwikkelingen in het plangebied II Blixembosch Noordoost (Plateaau) worden door de commissie ruimtelijke kwaliteit conform de Woningwet getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateaau.

 

Inwerkingtreding

Het beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Eindhoven, 26 november 2019

De raad van de gemeente Eindhoven,

,griffier

Bijlage

Beeldkwaliteitsplan Blixembosch Buiten Het Plateau

Naar boven