Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 46892Overige besluiten van algemene strekkingDelegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten:

 

 

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

Artikel 1 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

 • a.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;

 • c.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;

 • d.

  de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • e.

  het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;

 • f.

  het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 1 is van toepassing ten aanzien van de volgende belastingen:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • b.

  Rioolheffing (inclusief grootverbruik)

 • c.

  Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

 • d.

  Baatbelasting

 • e.

  Toeristenbelasting

 • f.

  Forensenbelasting

Artikel 3 Mandaat

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

 • a.

  het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • c.

  het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt tegelijk met het besluit van het college van heden omtrent wijzing van, toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW in werking.

Gulpen-Wittem, 14 januari 2020

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens