Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Legesverordening Amsterdam 2020 in verband met het invoeren van een tarief voor een Bed & Breakfast-vergunning (Tweede wijzigingsverordening Legesverordening Amsterdam 2020)

De raad van de gemeente Amsterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020,

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet,

 

besluit:

Artikel I Wijzigingen

Bijlage 1: Legestabel 2020 bij de Legesverordening Amsterdam 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Onderdeel 3.2.3 komt te luiden:

 

3.2.3 VERGUNNING VOOR HET ONTTREKKEN, SAMENVOEGEN, OMZETTEN IN ONZELFSTANDIG EN VORMEN VAN WOONRUIMTE

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor:

 

3.2.3.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een voorraadvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, anders dan voor sloop van een (gedeelte van een) woonruimte of een bedrijf of Bed & Breakfast in een woonruimte, per woonruimte of gedeelte van een woonruimte

€ 550,00

3.2.3.2

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning voor sloop van een (gedeelte van een) woonruimte of een bedrijf in een woonruimte, als bedoeld in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, per woonruimte of gedeelte van een woonruimte

€ 1,214.00

 

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een Bed & Breakfast als bedoeld in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

€ 339,50

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Tweede wijzigingsverordening Legesverordening Amsterdam 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 februari 2020.

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Toelichting

Op 19 december 2019 is door de raad van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2020 de vergunningplicht voor Bed & Breakfast ingevoerd. Hiervoor was geen afzonderlijk tarief opgenomen in de tabel behorende bij de Legesverordening Amsterdam 2020. Middels deze wijzigingsverordening wordt een apart tarief ingevoerd voor de Bed & Breakfast-vergunning van € 339,50.

Naar boven