Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 42950BeleidsregelsBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent ontheffingen voor het ter gebruik aanbieden van elektrische deelvoertuigen in eBuurthubs (Beleidsregel ontheffingen experiment eBuurthubs Amsterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op artikel 2.50A, negende lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008,

gelet op artikel 4.1 en 4.2 van de Nadere regels voor deelvoertuigen Amsterdam 2019,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Beleidsregels ontheffingen experiment eBuurthubs Amsterdam

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

 • -

  aanbiederslijst: de menukaart eBuurthubs met alle aanbieders van LEV’s in het kader van dit experiment;

 

 • -

  aanvrager: een aanbieder van mobiliteitsmodules en zoals deze aanbieder op grond van de toetredingseisen is toegelaten tot deze overeenkomst, die een ontheffing wenst ten behoeve van dit experiment;

 

 • -

  belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij de eBuurthub is betrokken.

 

 • -

  bewoner(s): natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die in de basisregistratie personen is ingeschreven op een woonadres in het gebruiksgebied dat is aangewezen voor de betreffende eBuurthublocatie;

 

 • -

  Challenge Collectieve Mobiliteit: de door het college op 17 juli 2017 vastgestelde regeling die het Amsterdammers mogelijk maakt met hun buren een aanvraag te doen voor een eBuurthub in hun buurt;

 

 • -

  collegebesluit eBuurthubs: het collegebesluit van 7 juni 2019 waarin het college kennis heeft genomen van het plan van aanpak eBuurthubs en ingestemd heeft met de nadere uitwerking van de challenge collectieve mobiliteit;

 

 • -

  eBuurthub: een clustering van elektrische deelmobiliteit van ten minste twee modaliteiten die de gemeente bottom-up en met de buurt organiseert;

 

 • -

  eHUBS: het Europese Interreg project eHUBS (Smart Shared Green Mobility Hubs) aangevraagd op en toegekend op 10 april 2019 waarvan de gemeente Amsterdam lead partner is;

 

 • -

  deskundigenpanel: een panel samengesteld uit de toekomstige gebruikers van de diensten van aanvrager en/of experts van de gemeente en/of kennisinstellingen;

 

 • -

  gebruikers: bewoners en belanghebbenden die gebruik maken, of van plan zijn gebruik te maken van de voertuigen in de eBuurthub;.

 

 • -

  gebruiksgebied: geografisch gebied van maximaal 1 kilometer rondom de eBuurthub-locatie waarin de gebruikers zich bevinden en zoals het gebied bij de aanvraag van de eBuurthub gedefinieerd is;

 

 • -

  initiatiefnemers: diegenen die een eBuurthub aanvragen, waarbij het initiatief kan worden genomen door bewoners, gebruikers of de gemeente zelf;

 

 • -

  kennisinstellingen: universiteit, hogeschool of wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

 

 • -

  LEV: Licht Elektrisch Voertuig;

 

 • -

  minicompetitie: een competitie tussen aanvragers, niet zijnde een partner, om te bepalen aan welke aanvrager een ontheffing wordt verleend voor het plaatsen van LEV’s in de specifieke eBuurthub;

 

 • -

  ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 2.50A, negende lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 om voertuigen tegen betaling of anderszins met commerciële doeleinden aan gebruikers ter gebruik aan te bieden in een bepaalde eBuurthub

 

 • -

  participatietraject: traject waarbij gebruikers van de potentiele eBuurthub meedenken, -doen en -beslissen ten behoeve van de locatie en invulling van de eBuurthub

 

 • -

  Urbee en Cargaroo: aanvragers die tevens onderdeel uitmaken van de partnership agreement

 

 • -

  partnership agreement: de overeenkomst die deelnemers aan het Interreg NWE project eHUBS – Smart Shared Green Mobility Hubs hebben getekend om hun onderlinge rechtsverhouding te regelen. De partnership-agreement is in te zien via de website genoemd in artikel 2.

 

 • -

  plafond: het maximale aantal ontheffingen dat in totaal voor alle eBuurthubs kan worden verleend binnen dit experiment;

 

 • -

  plafond voor Urbee en Cargaroo: het plafond van de ontheffingen voor aanvragers die tevens partners.

 

 • -

  Toetredingsovereenkomst Menukaart: de overeenkomst, bedoeld in bijlage 1;

 

 • -

  voertuigenplafond: het aantal en soort voertuigen dat in aanmerking komt voor een ontheffing van één specifieke eBuurthub.

   

Hoofdstuk 2. Bepalingen over ontheffingen voor eBuurthubs

Artikel 2.1 Aard en doelstellingen van het experiment eBuurthubs

 • 1.

  De aard van het experiment betreft het verlenen van ontheffingen voor het vraaggestuurd geclusterd plaatsen van LEV’s in het kader van het onderzoek naar het effect van eBuurthubs op luchtkwaliteit, openbare ruimte en het gebruik van deelmobiliteit.

 • 2.

  Doelstellingen van het experiment zijn:

  • a.

   het bereiken van een directe afname van autobezit en -gebruik in de stad (Amsterdam) en op de ring;

  • b.

   het vergroten van inzicht, gebruik en kennis ten aanzien van het vraag gestuurd geclusterd plaatsen van LEV’s als deelconcept in de openbare ruimte en eBuurthubs;

  • c.

   het realiseren van een besparing CO2 door het vraag gestuurd geclusterd plaatsen van LEV’s als deelconcept in de openbare ruimte.

Artikel 2.2. Maximaal aantal te verlenen ontheffingen in het kader van het experiment eBuurthubs

Het maximale aantal LEV’s waarvoor ontheffing kan worden verleend is vastgesteld op 850 verspreid over 15-20 eBuurthubs. Het college stelt voor elke eBuurthub het maximumaantal voertuigen van elke categorie vast waarvoor ontheffingen worden verleend.

 

Het plafond voor de voorkeurspositie van partners Urbee en Cargoroo ligt op 96 ebikes en 50 e-bakfietsen over de periode 2020 tot en met 2022.

Artikel 2.3. Preferente positie partners

Partners kunnen een aanvraag tot een ontheffing doen in het experiment eBuurthubs na toetreding tot de aanbiederslijst via de Toetredingsovereenkomst Menukaart. De aanvraag voor een ontheffing door partners – zonder toepassing van de minicompetitie – kan gedaan worden tot maximaal 50 elektrische bakfietsen en 96 elektrische fietsen in totaal voor alle partners.

Artikel 2.4. Aanwijzing eBuurthubs binnen het experiment

 • 1.

  Een eBuurthub komt in aanmerking voor het experiment indien aan de volgende voorwaarden is voldaan en dit proces doorlopen is:

  • a.

   De locatie voor een eBuurthub is aangedragen via de Challenge Collectieve Mobiliteit of naar aanleiding van een gebiedsplan of een herinrichtingsbesluit.

  • b.

   Hiervoor geldende criteria zoals omschreven in de Challenge Collectieve Mobiliteit en de reeds vastgestelde beleidskaders zoals in de inrichtingsprincipes voor een Autoluwe Stad gepubliceerd op https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/921204/inrichtingprincipes.

  • c.

   Na aandragen van de locatie wordt met de initiatiefnemers het gebruiksgebied bepaald. Binnen dit gebruiksgebied wordt een onderzoek gedaan naar mobiliteitsgedrag van gebruikers en de daarop aansluitende invulling van de eBuurthub.

  • d.

   Tijdens het in lid c beschreven participatietraject brengen kennisinstellingen samen met bewoners en belanghebbend de mobiliteitsbehoefte van de wijk en/of het gebruiksgebied in kaart. Dit proces heeft in ieder geval de volgende resultaten:

   • Definitie van het gebruikersgebied

   • Hoogte van het voertuigplafond

   • Draagvlakmeting

  • e.

   Het Gebruikersgebied wordt bepaald aan de hand van de wensen en behoeftes van de belanghebbende.

  • f.

   Het voertuigenplafond wordt bepaald aan de hand van een tweetal variërende criteria: de wensen en behoefte in de buurt en de fysieke ruimte in de desbetreffende eBuurthub.

  • g.

   Draagvlagmeting vindt plaats onder de belanghebbende en moet naar gelang de grote en locatie van de eBuurthub voldoende zijn.

 •  

 • 2.

  Bij een aanwijzing van een eBuurthub worden de volgende elementen vastgesteld:

  • a.

   De locatie van de eBuurthub;

  • b.

   De categorieën en typen voertuigen die in de eBuurthub ter gebruik kunnen worden aangeboden;

  • c.

   Het voertuigplafond

   • I.

    Voor de eerste 50 e-bakfietsen en 96 e-bikes vragen partners een ontheffing aan.

   • II.

    Zodra het plafond voor aanvragers die ook partners zijn gehaald wordt zal voor de overige plekken voor e-bakfietsen en e-bikes een minicompetitie onder alle aanvrager die op de aanbiederslijst staan gehouden worden.

Artikel 2.5. Looptijd van het experiment

 • 1.

  De looptijd van het experiment betreft drie jaren na bekendmaking van dit besluit.

 • 2.

  Tijdens de geldigheidsduur van de ontheffing dient de aanvrager te voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 3.2 tot en met 3.6.

 • 3.

  De ontheffing eindigt bij beëindiging van het experiment.

   

Hoofdstuk 3. Behandeling aanvragen voor ontheffingen

Artikel 3.1. Aanbiederslijst

 • 1.

  Het college verleent uitsluitend ontheffingen aan aanvragers die zijn geregistreerd op de aanbiederslijst.

 • 2.

  De aanbiederslijst bestaat uit ondernemingen die de Toetredingsovereenkomst ondertekend hebben.

Artikel 3.2. Toetredingsovereenkomst

Om een ontheffing in het kader van het experiment eBuurthubs aan te vragen dient een aanbieder van deelvoertuigen toe te treden tot de Toetredingsovereenkomst Menukaart eBuurthubs. Om toe te treden tot de Toetredingsovereenkomst voldoen aanvrager aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager is een rechtspersoon die is ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel;

 • b.

  Uit de statuten en uit het feitelijk handelen van de aanvrager blijkt dat de aanvrager het aanbieden van deelvoertuigen en meer specifiek LEV’s als doelstelling heeft;

 • c.

  De aanvrager geeft één vast aanspreekpunt aan voor de gemeente dat telefonisch en per e-mail bereikbaar is op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur (feestdagen uitgezonderd) en dat in staat is om ter stond te reageren.

Artikel 3.3. Voertuigenspecificatie

De aanvrager levert een voertuigenspecificatie aan, waarbij aanvrager aantoont dat:

 • a.

  De aandrijving van de in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s geen schadelijke stoffen veroorzaakt;

 • b.

  Voertuig digitaal ontsloten en geopend via app of andere digitale applicatie;

 • c.

  De in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s (door de minister van Infrastructuur en Waterstaat) zijn goedgekeurd zijn op de Nederlandse weg.

Artikel 3.4. Vereisten voor ontheffing aanvrager

De aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager heeft de Toetredingsovereenkomst Menukaart, ondertekend en voldoet op het moment van aanvraag aan de vereisten, bedoeld in de Toetredingsovereenkomst en artikel 3.2 en 3.3.

Artikel 3.5 Privacy & security

 • 1.

  De aanvrager verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving en geeft een beschrijving van de manier waarop hij de wet- en regelgeving op het gebied van dataverwerking en privacy uitvoert.

 • 2.

  De aanvrager heeft een privacyverklaring in de Nederlandse taal of Engelse taal, hij overlegt een uittreksel van voorgenomen verwerkingen in het register van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en, indien hij daarover beschikt, een kopie van de bewerkersovereenkomst en hij staat toe dat de gegevens die aan de gemeente worden geleverd gedurende de looptijd van de pilot conform het vastgestelde beleid, gebruikt mogen worden door de gemeente voor monitorings- en evaluatiedoeleinden en dat deze gegevens geanonimiseerd bekend gemaakt mogen worden.

Artikel 3.6 Aanvullende voorwaarden

De aanvrager levert bij aanvraag informatie aan waaruit blijkt dat:

 • a.

  de in het kader van het experiment aan te bieden LEV’s uitsluitend reclame bevatten voor de eigen onderneming van de aanvrager en/of reclame van het project eBuurthubs en haar financiers; en

 • b.

  De aanvrager de veiligheid van de gebruiker stimuleert.

Artikel 3.7. Bekendmaking tijdvak voor indienen aanvragen en het verlenen van ontheffingen

 • 1.

  Het college maakt ten minste twee weken voor de eerste datum waarop de ontheffingen kunnen worden aangevraagd via de website www.amsterdam.nl/smartmobility/eBuurthubs bekend binnen welk tijdvak voor een eBuurthub ontheffingen kunnen worden aangevraagd.

 • 2.

  Het college stelt de aanbieders die op de aanbiederslijst staan met een e-mailbericht op de hoogte van de publicatie op de website.

 • 3.

  Aanvragen voor een ontheffing kunnen uitsluitend worden ingediend in het tijdvak dat voor het aanvragen voor ontheffingen voor de eBuurthub is vastgesteld.

Artikel 3.8. Proces aanvragen ontheffing eBuurthub

 • 1.

  Partners doen een aanvraag voor zover het plafond voor aanvragen nog niet is bereikt.

 • 2.

  Overige aanvragers doen een aanvraag via een inschrijving op de aangekondigde minicompetitie.

 • 3.

  De spelregels voor iedere minicompetitie worden bij aanvang van de competitie gepubliceerd op de in artikel 2 beschreven website en via een email richting alle toegetreden partijen. De spelregels bevatten in ieder geval informatie over:

  • a.

   De hoogte van het voertuigenplafond;

  • b.

   Stemgerechtigde bewoners en gebruikers;

  • c.

   Welke informatie aanvragers moeten aanleveren richting stemgerechtigden en waarop zij beoordeeld worden;

  • d.

   Looptijd van de minicompetitie.

 • 4.

  De uitkomst van het participatietraject en de mobiliteitsbehoefte van de gebruikers eBuurthub is leidend bij het vormgeven van de te houden minicompetities onder de verschillende aanvragers

 • 5.

  De aanvrager levert een beschrijving aan waarin hij aangeeft waarmee hij zich onderscheidt van concurrenten en beschrijft op welke manier zijn product bijdraagt aan de doelstellingen van het experiment eBuurthubs zoals beschreven in artikel 1 van deze aanwijzing.

 • 6.

  Bewoners en andere belanghebbende van het gebruiksgebied ontvangen een digitale link naar een Menukaart en ontvangen virtuele punten.

 • 7.

  Bewoners en belanghebbende geven punten aan de voorstellen van aanvragers die meedoen aan de minicompetitie en stemmen zo op een of meerdere aanbieders naar keuze.

 • 8.

  Criteria waarop bewoners de punten verdelen worden vooraf medegedeeld aan de aanvragers die deelnemen in de minicompetitie voor de desbetreffende eBuurthub.

 • 9.

  Op basis van deze puntenverdeling en de uitkomst van het participatietraject besluit de gemeente over de ontheffingsaanvragen van aanvragers die deelnemen aan de minicompetitie.

 • 10.

  De partij met de meeste virtuele punten per voertuigcategorie ontvangt de ontheffing.

 • 11.

  De gemeente faciliteert het Participatietraject en onderhoudt contact met de bewoners.

Artikel 3.9  

In afwijking van artikel 3.7 verleent het college geen ontheffing aan de partij met de meeste punten in een voertuigcategorie als het college bewijs heeft dat het proces van puntenverdeling niet integer is verlopen.

Artikel 3.10. Beëindiging of intrekking van de ontheffing

Het college trekt de ontheffing in als de aanvrager aan wie de ontheffing verleend is, niet meer op de aanbiederslijst staat, dan wel niet meer aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.2 tot en met 3.6 voldoet.

Artikel 3.11. Verwijdering van de aanbiederslijst

Het college verwijdert een aanvrager van de aanbiederslijst indien:

 • a.

  de ondernemer om beëindiging van de toetredingsovereenkomst verzoekt en dat verzoek is ingewilligd; of

 • b.

  een aanvrager niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 3.2 tot en met 3.6.

   

Hoofdstuk 4 Voorschriften en beperkingen verbonden aan de ontheffingen

Artikel 4.1. Overdraagbaarheid

De in het kader van dit besluit verleende ontheffingen zijn niet overdraagbaar.  

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Artikel 5.2. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingen experiment eBuurthubs Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1. Toetredingsovereenkomst Menukaart

 

Toetredingsovereenkomst

Menukaart

 eBuurthubs Amsterdam

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Vertegenwoordigd door:

Contactpersoon:

Adressering:

E-mail:

Telefoon:

 

 

Ondergetekenden:

 

Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan de Amstel 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam ambtenaar> hierna ook te noemen: De Gemeente

 

en

 

<naam Partij >, statutair gevestigd te <woonplaats> aan de <straatnaam en huisnummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <naam ondertekenaar>, <functie>, hierna ook te noemen: de Aanvrager

 

Hierna tezamen aan te duiden als: Partijen

 

Komen daarom als volgt overeen:

 

 

 • 1.

  Doel Menukaart

 • 1.1

  Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van rechten en verplichtingen van aanvragers die voldoen aan art. 7.1 uit het Aanwijzingsbesluit Experiment eBuurthubs jegens de gemeente en het vastleggen van de rechten en plichten van de Gemeente die voortvloeien uit het besluit om de Aanvrager toe te laten tot de Menukaart eBuurthubs.

   

 • 1.2

  Toetreding tot de Menukaart verplicht Aanvragers die geen Partner zijn tot deelname aan een Minicompetitie welke worden gehouden in afsluiting van elk afzonderlijk Participatietraject eBuurthubs. Het deelnemen in een Minicompetitie wordt gelijk gesteld met het doen van een aanvraag tot een ontheffing.

   

 • 1.3

  De navolgende documenten maken deel uit van deze Toetredingsovereenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:

  • Toetredingsovereenkomst Menukaart eBuurthubs

  • Beleidsregel Experiment eBuurthubs

  • Collegebesluit eBuurthubs als experiment inclusief alle bijlagen

 •  

 • 2.

  Looptijd van de Toetredingsovereenkomst

 • 2.1

  De Toetredingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de Toetredingsovereenkomst door de Gemeente en de Aanvrager.

   

 • 2.2

  De Toetredingsovereenkomst duurt tot uiterlijk tot 1 februari 2021 met de mogelijkheid voor de Gemeente om haar eenmalig met een jaar te verlengen.

   

 • 2.3

  De Gemeente heeft het recht om deze Toetredingsovereenkomst in algemene zin te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden.

   

 • 2.4

  Een Aanvrager aan wie de Gemeente een ontheffing in het kader van deze overeenkomst heeft verleend, heeft het recht om zijn Toetredingsovereenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden.

   

 • 2.5.

  Overige Aanvragers kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van één week.

 •  

 • 3.

  Verplichtingen Gemeente

 • 3.1

  De Gemeente spant zich in voor het verwerven van buurtinitiatieven die interesse hebben in het opzetten van een eBuurthub. De gemeente stelt zichzelf daarbij tot doel voor het einde van de looptijd van de Toetredingsovereenkomst 15- 20 eBuurthubs te organiseren. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit niet lukt, ondanks dat zij zich heeft ingespannen.

   

 • 3.2

  Het proces van selectie voor de locatie verloopt conform beschreven in de Beleidsregel experiment eBuurthubs.

   

 • 3.3

  Het proces van een Minicompetitie verloopt conform beschreven in de Beleidsregel experiment eBuurthubs.   

 •  

 • 4.

  Verplichtingen Aanvrager

 • 4.1

  Aanvrager is verplicht tot het aanbieden van het betreffende deelvoertuig in het kader van de eBuurthub waarvoor door het College een Ontheffing is verleend.

   

 • 4.2

  Tijdens de looptijd van de Ontheffing blijft Aanvrager voldoen aan de toetredingseisen als bedoeld in Aanwijzingsbesluit. Indien Aanvrager zich hier niet aan houdt, trekt te gemeente de Ontheffing in

   

 • 4.3

  Een Aanvrager die van de Gemeente een Ontheffing heeft gekregen is verplicht mee te werken aan de Evaluatie. Op eerste verzoek van de Gemeente levert hij half jaarlijks daartoe de nodige informatie en data. 4.4 De Aanvrager die van de Gemeente een Ontheffing heeft gekregen levert informatie geanonimiseerd of gepseudonimiseerd maandelijks aan. Aanvrager maakt hierover afspraken met de Gemeente volgens welke data-standaarden en in welk bestandformat informatie gedeeld kan worden.  De informatie bevat per rit (gebruiksmoment) in ieder geval de volgende elementen:

   

 • 4.4

  De Aanvrager die van de Gemeente een Ontheffing heeft gekregen levert informatie geanonimiseerd of gepseudonimiseerd maandelijks aan. Aanvrager maakt hierover afspraken met de Gemeente volgens welke data-standaarden en in welk bestandformat informatie gedeeld kan worden.

 

De informatie bevat per rit (gebruiksmoment) in ieder geval de volgende elementen:

 • Locatie stilstaande voertuigen / locatie eBuurthub

 • Soort voertuig <auto, ebike, bakfiets, scooter etc>

 • Start locatie rit <GPS>

 • Eind locatie rit <GPS>

 • Duur van de rit <minuten>

 • Aantal km van de rit

De informatie bevat per voertuig in ieder geval de volgende elementen:

 • Locatie voertuig / locatie eBuurthub

 • Parkeertijd van het voertuig per voertuig <hoe lang heeft het voertuig in de hub gestaan tussen de ritten door>

 • Aantal onderbrekingen langer dan 5 minuten

 • Aantal unieke gebruikers per rapportageperiode

 •  

 • 4.5

   De Aanvrager die van de Gemeente een Ontheffing heeft gekregen levert deze informatie maandelijks aan en voorziet de data van een toelichting in een halfjaarlijks Evaluatiegesprek. Indien wenselijk kan de Gemeente verzoeken tot het leveren van extra informatie of een hogere frequentie.

   

 • 4.6

  De Aanvrager die van de Gemeente een Ontheffing heeft gekregen levert data aan via de TOMP.API standaarden. Indien hij hier op het moment van toetreding tot deze overeenkomst deze standaarden nog niet heeft geïmplementeerd, maakt Aanvrager afspraken met de Gemeente binnen welke termijn hij de TOMP.API implementeert. Deze termijn beslaat niet langer dan 6 maanden na toetreding van deze overeenkomst.

   

 • 4.7

  Aanvrager die van de Gemeente een Ontheffing heeft gekregen draagt zorg voor onderhoud van zijn deelvoertuigen in de eBuurthub

   

 • 4.8

  Voertuigen waarvoor de Aanvrager een ontheffing heeft gekregen mogen alleen aangeboden worden in de desbetreffende eBuurthublocatie.

   

 • 4.9

  Indien Aanvrager zicht vroegtijdig terugtrekt uit het deze overeenkomst, maar al wel een Ontheffing heeft gekregen, blijft de informatie zoals beschrijven in artikel 4.4 onderdeel van het onderzoek.

 •  

 • 5.

  Financiële Afspraken

 • 5.1

  Aanvrager draagt alle kosten voor aanschaf, gebruik en onderhoud van de voertuigen waarvoor aan hem een Ontheffing is verleend. Aanvragen is tevens verantwoordelijk voor klantenservice en contact met gebruikers over het gebruik.

   

 • 5.2

  De Gemeente draagt zorg voor de kosten voor het Participatietraject en eventuele kosten van aanpassingen in de openbare ruimte.

   

 • 5.3

  Afhankelijk van de aard van de locatie van de eBuurthub draagt de gemeente zorg voor het plaatsen van laadinfrastructuur voor auto’s. Alleen indien de laadpaal openbaar toegankelijk is kan de Gemeente besluiten de kosten voor het plaatsen van laadinfrastructuur te dragen.

   

 • 5.4

  De Gemeente draagt geen kosten voor laadinfrastructuur van Light Electric Vehicles

   

 • 5.5

  De Gemeente draagt kosten voor communicatie over de eBuurthub.  

 

 

 • 6.

  Vertrouwelijkheid

 

De Gemeente beschouwt alle informatie die over de bedrijfsprocessen met de Gemeente worden gedeeld als bedrijfsvertrouwelijke informatie en zal daar vertrouwelijk mee omgaan.

 

 

 • 7.

  Overlegstructuur en communicatie

 • 7.1

  De Gemeente evalueert ten minste eens per kwartaal per eBuurthub. De Gemeente neemt hiervoor het initiatief in samenwerking met de Kennisinstellingen. Ter voorbereiding op de halfjaarlijkse rapportage worden alle bij de Toetredingsovereenkomst aangesloten Aanvragers die een Ontheffing van de Gemeente hebben ontvangen uitgenodigd voor een werksessie. Aanvrager is verplicht aan een dergelijke werksessie deel te nemen en informatie aan te leveren ten behoeve van de evaluatie en verantwoording richting projectpartners.

   

 • 7.2

  De Gemeente draagt zorg voor de communicatie over eBuurthubs in het kader van de Toetredingsovereenkomst naar de media, omwonenden en andere geïnteresseerden en naar belanghebbende organisaties. Aanvrager mag alleen na overleg met de Gemeente communiceren met media over eBuurthubs.

   

 • 7.3

  Aanvrager draagt samen met de Gemeente en Kennisinstellingen zorg voor communicatie voor het stimuleren van het gebruik van de eBuurthub.  

   

 • 7.4

  Tijdens het Participatieproces en de Minicompetitie verloopt het contact tussen Aanvrager en de bewoners uitsluitend via de communicatiekanalen van de Gemeente.

 •  

 • 8.

  Van toepassing zijn Voorwaarden

 • 8.1

  Op de Toetredingsovereenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Aanvrager is uitgesloten.

 •  

 • 9.

  Integriteitsverklaring  

 • 9.1

  De Aanvrager heeft met ondertekening van deze Toetredingsovereenkomst verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Toetredingsovereenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is en hij geen kennis heeft van Integriteitsrisico’s die op aan de Aanvrager gelieerde partijen van toepassing zijn, één en ander op grond van de Beleidsmaatregel Integriteit en Overeenkomsten van de gemeente Amsterdam (BIO). Aanvrager zal zich gedurende de looptijd van de Toetredingsovereenkomst onthouden van niet-integere gedragingen. De Gemeente kan de uitvoering van deze overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de Aanvrager en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien gedurende de periode dat een Ontheffing aan hem is verleend blijkt dat de Aanvrager niet-integer heeft gehandeld zoals bedoeld in de BIO. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/

 

 

 

 • 10.

  Geschillen

 

 • 10.1

  In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 •  

 • 10.2

  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 •  

 • 103

  Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.   

   

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op <INVULLEN>  

 

 

Toelichting

 

Algemeen deel 

 

Op 10 april 2019 is er in Lille namens Amsterdam een Europese Subsidie (Interreg North West Europe) in ontvangst genomen voor het plaatsen van eBuurthubs. Het Europese project zet in op vermindering van CO2-uitstoot door het gebruik van slimme en schone deelmobiliteit boven eigen auto. Samen met de steden Nijmegen, Manchester, Dreux, Leuven en Kempten, onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft, Universiteit Antwerpen en diverse marktpartijen ontvangt het consortium een totaalbedrag van 8,8 miljoen euro. Deze subsidie maakt het mogelijk om op grote schaal eBuurthubs te implementeren en onderzoek te doen naar het effect op de CO2-uitstoot en het effect van deze vorm van mobiliteitshubs.

 

 

Op 11 2019 juli heeft het college het projectplan eBuurthubs vastgesteld. In de periode 2019 – 2021 worden 15 – 20 eBuurthubs ontwikkeld samen met bewoners en marktpartijen waarbij op fysieke plekken in de stad geclusterde elektrische deelmobiliteit wordt aangeboden. Met het project eBuurthubs wordt het effect van elektrische deelmobiliteit onderzocht door een volwaardig alternatief voor de auto te bieden en een besparing van CO2 te realiseren door gebruik van zero-emissie voertuigen en deelmobiliteit. Dit project sluit aan bij de ambities uit het coalitieakkoord. Het programma Schone Lucht en de agenda Autoluw hebben grote ambities voor de stad. Zo zullen Amsterdamse personenauto’s in 2030 emissievrij moeten zijn en worden er meer dan 10.000 parkeerplekken uit het parkeerarsenaal gehaald.

 

 

Omdat eBuurthubs grotendeels in de openbare ruimte staan, is het noodzakelijk ontheffing te verlenen aan de aanbieders van deelvoertuigen in de eBuurthubs. Dit kan door het project aan te wijzen als experiment conform hoofdstuk 4 van de Nadere regels voor deelvoertuigen Amsterdam 2019.

 

 

Challenge collectieve mobiliteit is op 17 juli 2017 vastgesteld door het college van B&W. Middels deze Challenge kunnen Amsterdammers samen met hun buren collectieve deelmobiliteit organiseren. Amsterdammers kunnen mee doen met de challenge door een plan in te dienen voor een eBuurthub. Hiervan worden er 15-20 plannen verder uitgewerkt ook wordt er participatietraject gestart

 

  

Artikel 2.1 Aard en doelstellingen van het experiment eBuurthubs

 

 

Voor deelauto’s geldt het reguliere vergunningsproces via de parkeerverordening. De in dit aanwijzingsbesluit genoemde ontheffing betreft alleen Lichte Elektrische Voertuigen.

 

 

Het verleiden door het aanbieden van alternatieven voor de auto leiden die tot minder afhankelijkheid en minder gebruik van auto’s. Eerder gedragsonderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen actief een keuze moeten maken voor hun reis en ze dus niet uit gemak of gewoonte de auto pakken hun keuze bewuster is. In grootstedelijk gebied leidt dat geval vaker tot de keuze om te fietsen of met het openbaar vervoer te reizen.

 

 

Door eBuurthubs te implementeren in Amsterdam, als een living lab, wordt geleerd over het effect van eBuurthubs en de organisatie ervan. De uiteindelijke resultaten kunnen andere gemeentes in de regio helpen bij het opstellen van hubs of het vormgeven van hun deelbeleid, maar ook om onze wijken in de toekomst bereikbaar te houden.

 

 

Door primair te focussen op elektrische mobiliteit leveren de alternatieven in de eBuurthub een positieve bijdrage aan het verminderen van uitstoot in Amsterdam en aan de doelstelling om in 2025 het vervoer zo veel mogelijk uitstootvrij te laten verlopen. Ook helpt het de Amsterdammer de transitie naar 0-emissie te maken.

 

 

Daarnaast levert het verminderen van het aantal autoparkeerplaatsen op straat een bijdrage aan CO2 reductie, spitsmijdingen en hoogwaardige openbare ruimte.

 

 

Op basis van de gemeentelijke ambitie om MaaS vriendelijk te worden, moeten voertuigen werken met de TOMP-API. De TOMP API is een ‘application programming interface’ ontwikkeld door verschillende deelmobiliteitsaanbieders in samenwerking met het ministerie van I&W ten behoeve van de 7 regionale MaaS pilots. De TOMP API wordt de landelijke standaard om interoperabiliteit tussen vervoerders te stimuleren. De gemeente Amsterdam werkt hierin samen met het ministerie van I&W zoals beschreven in de bestuursovereenkomst ‘regionale, landelijk opschaalbare MaaS Pilots.

 

 

Artikel 2.2. Maximaal aantal te verlenen ontheffingen in het kader van het experiment eBuurthubs

Het maximale aantal te verlenen ontheffingen is gebaseerd op de verwachte aantal LEV’s in de 15-20 eBuurthubs met een ruimte marge om naar eventuele dynamische behoefte te kunnen voorzien. Per eBuurthub wordt middels een iteratief proces het voertuigen plafond vastgesteld. Dit plafond is gebaseerd op de mobiliteitsbehoefte van de gebruikers in combinatie met de ruimtelijke aspecten van dat desbetreffende gebruiksgebied. Dit betekent dat er geen garantie is dat het maximale aantal LEV’s waarvoor ontheffing kan worden verleend ook daadwerkelijk wordt verleend.

 

 

Artikel 2.4. Aanwijzing eBuurthubs binnen het experiment

 

De draagvlak in de buurt is één van de belangrijkste succes factoren van een eBuurthub. Een meting is daarom van belang voor de voortgang van de eBuurthub in het desbetreffende gebruikersgebied. Mocht er na het participatietraject onvoldoende draagvlak zijn kan het projectteam besluiten niet door te gaan met die specifieke eBuurthub.

 

 

Artikel 2.5. Looptijd van het experiment

 

Interreg en Slim en Duurzaam financieren het project vanaf 2019 voor 3 jaar. Omdat er in 2019 nog geen hubs gerealiseerd zijn en er voldoende gebruikscijfers nodig zijn voor analyse heeft het College de opties om de eBuurthubs voor 3 jaar op straat te installeren. Na 3 jaar – gelijktijdig met vergunningen voor stadbreede bromfietsen – wordt het aanbieden van eBuurthubs geëvalueerd

 

   

Artikel 3.2. Vereisten aanvrager

 

Een vast aanspreekpunt voor de gemeente dat telefonisch en per e-mail bereikbaar is op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00, feestdagen uitgezonderd. Daarnaast is het aanspreekpunt in staat om ter stond te reageren is een vereiste op het moment dat een ontheffing wordt verleend aan de deelmobiliteitsaanbieder.

 

 

Artikel 3.3. Voertuigenspecificatie

De aanvrager kan alleen toetreden tot de aanbiederslijst als de voertuigen van de aanvragen zijn gekeurd door het ministerie van I&W. De gemeente zal voorafgaand de toetreding tot de aanbiederslijst de keuring opvragen bij het RDW.

 

 

Artikel 3.7. Bekendmaking tijdvak voor indienen aanvragen en het verlenen van ontheffingen

 

Op https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/smart-mobility/ebuurthubs/ wordt het aanvraagformulier gepubliceerd. Partners doen een directe aanvraag tot het plafond aanvragen partners bereikt is.

 

 

Artikel 3.8. Proces aanvragen ontheffing eBuurthub

 

Voorafgaand het verlenen van een ontheffing zal de gemeente een participatieproces begeleiden binnen het gebruikersgebied. Binnen dit participatietraject zal de gemeente in samenwerking met kennisinstellingen de mobiliteitsbehoefte van de gebruikersgroep bepalen. De mobiliteitsbehoefte is leidend voor het aantal ontheffingen dat kan worden verleend binnen die eBuurthub.

 

 

De gemeente houdt een minicompetitie middels een onlinestemsysteem waar de gebruikersgroep hun voorkeur kan uitspreken voor de aanvragers.